Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2829-2021, koncesia na služby, výnimka - koncesia, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4, výnimka - koncesia, ak je spojená činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods.5

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2829-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.02.2021
Elektronickou poštou zo dňa 11.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „..v obci Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia č. 0U-BA-0SPZ2-GGL, vydaného v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „ZoVVaVK") Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (ďalej len „Okresný úrad") zo dňa 7. januára 2020 (ďalej len „Rozhodnutie"), Okresný úrad vyhlásil nútenú správu verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, a to v rozsahu špecifikovanom v Rozhodnutí, na dobu, kým pominú dôvody jej vyhlásenia. Okresný úrad na základe Rozhodnutia, okrem iného rozhodol, že správu a údržbu, v Rozhodnutí určených verejných vodovodoch a verejných kanalizácií preberie na náklady povinného vlastníka, teda obce Chorvátsky Grob, Okresným úradom určený nútený správca.
Obec Chorvátsky Grob, po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, má eminentný záujem na ukončení nútenej správy majetku vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob. Zámerom obce Chorvátsky Grob je preto založiť nový zmluvný vzťah s iným, resp. novým prevádzkovateľom, predmetom ktorého bude zverenie prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému prevádzkovateľovi za peňažnú náhradu (nájomné).
Pri riešení otázky aplikovania správneho postupu, výsledkom ktorého by bol vznik nového zmluvného vzťahu, popísaného vyššie, si Vás obec Chorvátsky Grob, touto cestou dovoľuje požiadať o vydanie metodického usmernenia, ktoré obci Chorvátsky Grob pomôže aplikovať správne ustanovenia platných a účinných právnych noriem.
Obec Chorvátsky Grob je toho názoru, že na danú situáciu popísanú vyššie sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, nakoľko sa uplatní ustanovenie § 1 ods. 2 písm. ag) zákona o verejnom obstarávaní.
Pre úplnosť však uvádzame, že predmetom prevádzky vodovodnej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob by mala byť popri prevádzke verejného vodovodu rovnako aj prevádzka verejnej kanalizácie v zmysle príslušných ustanovení ZoVVaVK.
Pri skúmaní správneho postupu, ktorý by mala obec Chorvátsky Grob na danú situáciu uplatniť, sa obec oboznámila aj s Odporúčaním riadiaceho orgánu k Podmienkam pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike (ďalej len „Odporúčanie") vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý obsahuje okrem iného aj bod 3.1. označený ako Všeobecné podmienky pre prevádzkové zmluvy, podľa ktorého by mal vlastník pri výbere prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie postupovať v súlade s princípmi transparentnosti a rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
Riadiaci orgán (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v Odporúčaní odporúča vlastníkom infraštruktúry primerane aplikovať ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní, t. i. súťaž by mala bvť vyhlásená verejne (minimálne v jednom národnom a jedn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve