Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2931-2022, subjekt zabezpečujúci pre verejného obstarávateľa proces verejného obstarávania (výkon podporných činností vo verejnom obstarávaní vrátane vyhodnocovania ponúk) - zainteresovaná osoba; konflikt záujmov, zákazka s ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14820-5000/2021, 2931-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
                      Úrad vlády Slovenskej republiky
                      Námestie slobody 1
                      813 70 Bratislava
                      rudolf.zvonar@vlada.gov.sk
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo    Vybavuje/tel.   Bratislava 
20. 12. 2021       14820-5000/2021  Ing. Gavorník   19. 1. 2022 
             2931-5000/2022 
Vec
Metodické usmernenie
Elektronickou poštou z 20.12.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „žiadame Vás týmto emailom o metodické usmernenie vo veci prípadného konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) vo vzťahu k nasledovnej všeobecne vymedzenej situácii:
- ide o verejné obstarávania (postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO), v rámci ktorých sa výzva na predkladanie ponúk v zmysle záväzných dokumentov pre danú dotačnú schému štandardne zverejňuje na web stránke verejného obstarávateľa (prijímateľa dotácie) a zasiela aspoň 3 hospodárskym subjektom,
- verejný obstarávateľ poveril na výkon verejného obstarávania konkrétnu (právnickú) osobu (reálny výkon podporných činností vo verejnom obstarávaní, vrátane vyhodnocovania ponúk vykonával zástupca tejto poverenej právnickej osoby),
- táto osoba je zmysle § 23 ods. 3 písm. a) ZVO zrejme zainteresovanou osobou (iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania),
- z predchádzajúcej kontrolnej činnosti (kontroly verejného obstarávania) bolo zistené, že táto istá poverená (právnická) osoba poskytovala podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní aj pre iných verejných obstarávateľov, pričom v rámci realizácie týchto verejných obstarávaní táto poverená osoba dominantne vyzývala na predloženie ponuky hospodárske subjekty z okruhu cca 5 hospodárskych subjektov,
- dominantne sa v takýchto kontrolovaných verejných obstarávaniach zúčastňovali len vyzvané hospodárske subjekty resp. len vyzvané hospodárske subjekty a niektorý z ďalších cca 5 tých istých hospodárskych subjektov opakovane vyzývaných na predloženie ponuky (pozn. v danej súvislosti nie je možné objektívne preukázať, či bola pre tieto verejné obstarávania v čase realizácie verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk, keďže tieto výzvy boli štandardne zverejňované na web stránke verejného obstarávateľa, teda nie vo vestníku verejného obstarávania),
- dominantne bol z hospodárskych subjektov, ktoré boli touto poverenou osobou vyzývané na predloženie ponuky následne určený aj úspešný uchádzač.
Okrem toho z dokumentáci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve