Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2956-2022, povinnosť plniť si povinnosti v súvislosti so zadávaním čiastkových zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, povinnosť zdôvodňovať nerodelenie zákazky na časti v rámci dynamického nákupného systému, ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2956-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 28.12.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, cit.:
„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") a Centrálny koordinačný orgán si Vás dovoľuje požiadať o nasledujúce metodické usmernenie, ktoré sa týka vybraných otázok pri zadávaní zákaziek s využitím DNS, resp. opätovného otvárania súťaže v prípade Rámcovej dohody uzavretej s viacerými úspešnými uchádzačmi:
1. Je povinnosťou verejného obstarávateľa v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") odôvodňovať nezrušenie" čiastkovej zákazky zadávanej s využitím DNS alebo formou opätovného otvorenia súťaže pri Rámcovej dohode s viacerým uchádzačmi v profile verejného obstarávateľa, ak bola predložená iba 1 ponuka? Máme za to, že v tomto prípade by verejný obstarávateľ mal postupovať v zmysle § 57 ods. 2 ZVO a nerozlišovať, či ide napr. o štandardnú verejnú súťaž alebo zadávanie čiastkovej zákazky s využitím DNS alebo na základe Rámcovej dohody.
2. Je povinnosťou verejného obstarávateľa odôvodňovať nerozdelenie zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 ZVO aj v prípade čiastkovej zákazky zadávanej s využitím DNS alebo na základe rámcovej dohody (s opätovným otvorením súťaže), ak ide o nadlimitnú čiastkovú zákazku? Podľa § 28 ods. 2 ZVO, ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V prípade zadávania zákaziek s využitím DNS alebo pri opätovnom otvorení súťaže pri Rámcovej dohode vypracuje verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie ponúk (nejde o oznámenie o vyhlásení VO, resp. súťažné podklady, tie boli vytvorené a publikované už pri zriadení DNS, resp. pri vyhlásení verejného obstarávania, ktoré viedlo k uzavretiu Rámcovej dohody s viacerými úspešnými uchádzačmi). Nakoľko ZVO určuje dokumenty, v rámci ktorých má byť publikované odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti, máme za to, že pri nami uvedených postupoch (zadávanie čiastkových zákaziek) sa táto povinnosť na verejného obstarávateľa nevzťahuje. Uvedené je podporené aj skutočnosťou, že pri zadávaní čiastkových zákaziek v rámci DNS (a rovnako aj pri opätovnom otvorení súťaže pri Rámcovej dohode a s viacerými úspešnými uchádzačmi), nie je potrebné v osobitnom samostatnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. verejný obstarávateľ môže iba predpokladať, že ponuka úspešného uchádzača bude vo finančnom limite nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky.
3. Pri zriadení DNS verejný obstarávateľ odosiela oznámenie o jeho vyhlásení na zverejnenie v úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO (nadlimitný DNS). Povinnou náležitosťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom v oznámení verejný obstarávateľ uvádza, či cena je alebo nie je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Ak už verejný obstarávateľ v oznámení uviedol, že kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, máme za to, že kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci čiastkových zákaziek musí byť výlučne najnižšia cena. Ak by však verejný obstarávateľ prehodnotil tento svoj pôvodný zámer a rozhodol sa vyhodnocovať ponuky v rámci čiastkových zákaziek na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, postačuje uverejniť redakčnú opravu oznámenia, v rámci ktorej dôjde k zmene kritérií na vyhodnotenie ponúk? Máme za to, že tomuto postupu nič nebráni, ak verejný obstarávateľ po zverejnení redakčnej opravy dá primeraný priestor potenciálne novým záujemcom, aby predložili žiadosť o účasť, ak by práve zmena kritéria mohla byť motivačným nástrojom, ktorý by rozhodol o ich záujme byť zaradený do DNS. Zároveň v tejto súvislosti by sme požiadali o usmernenie, či je možné zvoliť aj taký model, podľa ktorého by sa verejný obstarávateľ v nadväznosti na konkrétny predmet čiastkovej zákazky rozhodol, že bude ponuky vyhodnocovať iba na základe najnižšej ceny alebo na základe MEAT kritérií, pričom dané kritériá by boli jasne a určite popísané (vrátane pravidiel ich uplatnenia) v predmetnej čiastkovej výzve. Nakoľko formulár oznámenia neumožňuje uvádzať dva rôzne modely vyhodnocovania ponúk, informáciu o možnosti vyhodnocovať ponuky aj na základe iných kritérií ako najnižšia cena, by v tomto osobitom prípade uviedol verejný obstarávateľ do doplňujúcich informácií v rámci oznámenia o vyhlásení VO.
4. Je v prípade čiastkových zákaziek zadávaných z využitím DNS alebo pri opätovnom otvorení súťaže v prípade uzavretia Rámcovej dohody s viacerými úspešnými uchádzačmi povinnosťou verejného obstarávateľa kreovať komisiu na vyhodnotenie ponúk? Alebo sa verejný obstarávateľ rozhodne, či vytvorí komisiu na vyhodnotenie ponúk po otváraní ponúk, keď budú zrejmé cenové ponuky uchádzačov a v prípade, že sa cenové ponuky uchádzačov budú pohybovať v limite nadlimitnej zákazky, komisiu vytvorí a v prípade cenových relácií z ponúk uchádzačov v inej ako nadlimitnej hodnote bude zriadenie komisie fakultatívne, keďže sa bude analogicky ako pri štandardných postupoch zadávania zákaziek, keď je kreovanie komisie na vyhodnotenie ponúk obligatórne iba v prípade zadávania nadlimitných zákaziek.
5. V prípade DNS sa v zmysle § 60 ods. 10 ZVO informácia o záujemcoch zaradených do DNS v profile nezverejňuje, t.j. účelom predmetného ustanovenia je nesprístupniť informáciu o identite hospodárskych subjektov zaradených do DNS, najmä z dôvodu prevencie pred možným kolúznym správaním (dohody obmedzujúce súťaž, nedovolené rozdelenie trhu, prekladanie krycích ponúk a pod.). Zákonodarca však exaktne nerieši zverejňovanie alebo nezverejňovanie zápisníc z vyhodnotenia ponúk čiastkových zákaziek zadávaných s využitím DNS, prípadne zverejňovanie zápisnice z otvárania ponúk. Je legitímne, ak verejný obstarávateľ tieto zápisnice nezverejň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve