Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3075-2021, zákazka s nízkou hodnotou - výzva, zákazka s nízkou hodnotou - lehoty, zákazka s nízkou hodnotou - kritériá na vyhodnotenie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou - komisia na vyhodnotenie ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3075-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.02.2021
Elektronickou poštou zo dňa 17.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
a) zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk. - Ak ide o zákazku z nízkou hodnotou, teda do 69 999 €, tak stačí zverejnenie na webovom sídle PPA, alebo v dennej tlači? Ak dobre viem, tak aj v elektronickej verzii dennej tlači? A stačí raz? V ten istý deň mám poslať v listinnej forme výzvu na predkladanie cenovej ponuky so súťažnými podkladmi, aspoň trom záujemcom?
b) - koľko dní musím dať záujemcom, aby poslali naspäť cenové ponuky podľa poskytnutých podkladov? Minimálne 5 dní musím dať na možnosť prevzatia listu? a potom ešte ďalších 15 na odpoveď. Len potom toto nechápem: Lehotu na predkladanie ponúk; lehota na predkladanie ponúk musí byť najmenej 25 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o Výzve na predkladanie ponúk??? Oznámenie musím robiť, keď je to už podlimitná, alebo nadlimitná zákazka.... Alebo je tu myslené na oznámenie, a lebo zverejnenie výzvy v dennej tlači??? Ale tam zas musím v jeden deň poslať aj v listinnej v dennej tlači... ak dobre chápem
c) - ak neviem či dostanem dotáciu, alebo že kedy dostanem dotáciu, na kedy mám nastaviť dátum dodania zákazky?
d) - hodnotiace kritéria - môže byť iba kritérium najnižšia cena?
e) - komisiu môžem tvoriť aj ja s dvomi zamestnancami podniku?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Úrad teda nemôže v rámci výkonu metodickej činnosti p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve