Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3092-2022, začiatok plynutia lehoty podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3092-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.1.2022
Elektronickou poštou z 28.12.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „touto cestou sa obraciame na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) so žiadosťou o metodické usmernenie týkajúce sa § 56 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“).
Opis skutkového stavu:
Vo verejnom obstarávaní vyhlásenom vo Vestníku VO pod č. 151/2021 dňa 30.06.2021 pod sp. zn. č. 30622-MST (číslo z vestníka EU: 2021/S 123-325480), predmetom ktorého bola gynekologická laparoskopická zostava (ďalej len „verejné obstarávanie“), (...) dňa 30.11.2021 oznámené, že obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín (ďalej len „obstarávateľ“) ponuku klienta prijíma a klient bol vyzvaný k poskytnutiu súčinnosti na uzavretie zmluvy (ďalej len „Výzva na súčinnosť“).
Klient si všetky svoje povinnosti v zmysle súťažných podkladov a Výzvy na súčinnosť splnil, a to dňa 21.12.2021. Obstarávateľ ale ešte 16.12.2021 klienta informoval, že nakoľko klient neposkytol súčinnosť v zákonom stanovenej lehote 10 pracovných dní podľa § 56 ods. 8 ZVO, tak je obstarávateľ povinný postupovať podľa § 56 ods. 9 ZVO a uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V zmysle § 56 ods. 8 ZVO „Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve