Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3613-2022, posúdenie statu subjektu, posúdenie statusu neziskovej organizácie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3613-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.2.2022
Elektronickou poštou zo dňa 11.1.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:
„Žiadame Vás o metodické usmernenie, či nezisková organizácia Pútnické centrum Klokočov n.o., so sídlom Klokočov 139, 072 31, IČO: 52858219, zapísaná do registra neziskový organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresným úradom Košice pod registračným číslom OVVS/14/2019 (ďalej len „Pútnické centrum“) je v postavení verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) alebo je v postavení osoby podľa § 8 Zákona pri čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu.
Pre úplnosť ďalej uvádzame, že Pútnické centrum je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby a je založená Gréckokatolíckou eparchiou, IČO: 51800187, so sídlom Dominikánske Námestie 3325/2A, 040 01 Košice-Staré Mesto (Gréckokatolíckou eparchiou), ktoré je jediným zakladateľom Pútnického centra. Pútnické centrum je z väčšej časti financované Gréckokatolíckou eparchiou, ktorá zároveň vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu PC a zároveň je kontrolovaná Gréckokatolíckou eparchiou.
V nadväznosti na vyššie uvedené zároveň žiadame o metodické usmernenie, či Gréckokatolícka eparchia je v postavení verejného obstarávateľa v zmysle zákona.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Na úvod k Vaším otázkam vo všeobecnosti uvádzame, že otázka posudzovania statusu určitého subjektu (či spĺňa definičné znaky verejného obstarávateľa) si vyžaduje komplexné preskúmanie okolností jeho vzniku a fungovania. V prípadoch spadajúcich pod § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní si uvedené obvykle vyžaduje aj vypracovanie podrobnej právnej analýzy. Vzhľadom na to, že cieľom metodickej činnosti úradu nie je nahrádzať kompetencie samotných verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri uskutočňovaní rozhodnutí, resp. poskytovať právne služby, dovoľujeme si Vám poskytnúť odpoveď všeobecného charakteru. Tá vychádza z predchádzajúcich výstupov úradu v rámci jeho metodickej ale aj rozhodovacej praxe1) a taktiež z judikatúry Súdneho dvora EÚ.
Pri hľadaní odpovedí na Vaše otázky je potrebné najprv odpovedať na otázku č. 2).
K otázke č. 2)
Predmetom otázky č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve