Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3643-2022, zverejnenie oznámenia o oprave (korigenda) vo vestníku po uplynutí lehoty na predkladanie, úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo vestníku verejného ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3643-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.2.2022
Elektronickou poštou z 19.1.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Obstarávateľ mesto Svidník obstaráva technológiu pre projekt „Intenzifikácia zhodnocovania BRO“. Výzva vyšla vo vestníku č. 286/2021 - 14.12.2021, č. 58647-WYT. Dňa 18.01.2022 sme v systéme EVO podali ponuku do 18:00 hod. v zmysle výzvy. Dňa 19.01.2022 o 10:00 hod. malo byť otváranie ponúk a teda oznámenie výsledku. Oznámenie výsledku sme neobdržali. Dňa 19.01.2022 vyšlo oznámenie o oprave vo Vestníku č. 13/2022-19.01.2022 č. 2993 - IOX, kde sa mení lehota na predkladanie ponúk.
1. Je to z metodického postupu správne?
2. Môže obstarávateľ nahliadnuť do už podanej ponuky?
3. Je systém EVO bezpečný?
4. Zabezpečuje diskrétnosť?
Máme za to, že zmena termínu predkladania ponúk mala byť oznámená pred dňom 18.01.2022.“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v súlade s pôsobnosťou vymedzenou v ustanovení § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní. V súlade s vymedzenou kompetenciou úrad nevykonáva hodnotenie, účastníkom procesu verejného obstarávania zvoleného konkrétneho postupu zadávania zákazky, resp. schvaľovanie jeho jednotlivých úkonov realizovaných v príslušnom postupe zadávania zákazky. K samotnému záveru, či určitý postup zadávania zákazky korešponduje s povinnosťami zakotvenými v zákone o verejnom obstarávaní, je možné dospieť len po dôslednom preskúmaní a zhodnotení skutkového stavu a konkrétnych okolností predmetného prípadu. Takáto činnosť prináleží výkonu dohľadu, ktorú vykonáva iný, funkčne príslušný útvar úradu na podklade doručenia kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania a na základe iných ustanovení zákona ako je § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Len takým spôsobom je možné komplexne posúdiť skutkový stav a priradiť mu náležitú právnu kvalifikáciu aj s prípadným konštatovaním o porušení zákona o verejnom obs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve