Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4357-2021, ukončenie zákazky s nízkou hodnotou v informačnom systéme, využitie elektronických komunikačných prostriedkov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4357-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.04.2021
Dňa 17.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Listom č. 15484-6000/2020-0D/1 zo dňa 15.12.2020 bolo hlavnému kontrolórovi mesta Košice (ďalej len „HK“ doručené postúpenie podnetu a žiadosť o vykonanie kontroly vo veci preskúmania súladu postupu verejného obstarávateľa Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 (ďalej len „SSPmK“) s ustanoveniami zákona č. 343/20l5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Zákon o VO") pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO na dodanie tovaru na predmet „Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období“.
Kontrolou dokumentácie a postupu realizovaného verejného obstarávania síce boli zistené nezrovnalosti pri yyhodnocovaní technických požiadaviek na predmet obstarávania tieto však nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania a identifikáciu úspešného uchádzača.
Kontrolou nebolo zistené porušenia zákona o VO, ale zároveň vyplynula požiadavka o metodické usmernenie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie k nasledovnému:
1. Kontrolnou skupinou bolo vyžiadané písomné vyjadrenie od verejného obstarávateľa SSPmK, prečo je v systéme na elektronickú komunikáciu - JOSEPHlNE pri predmetnej zákazke uvedený stav prebiehajúca, nakoľko zákazka, je už ukončená.
SSPmK doručilo listom zo dňa 15. 03, 2023 písomne vyjadrenie v ktorom bolo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

254/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve