Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5187-2021, zadanie zmiešanej zákazky obstarávateľom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5187-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.05.2021
Dňa 09.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Spoločnosť Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. IČO:50339729, Registrovaná na Okr. Súd Prešov, odd. Sro. vl. č. 32979/P, zastúpená Ing. Pavol Kubičko - konateľ, bola založená zakladateľskou listinou ako obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad.)
V zmysle zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení č.2016/19/15 zo dňa 24.6.2016 prevádzkuje zverené technologické zariadenia Plynové kotolne. Domové odovzdávacie stanice a teplovodné rozvody vo vlastníctve Mesta Poprad. (Číslo licencie vedenej na URSO 2016TO587). Spoločnosť na základe činnosti uvedených vo výpise z OR má hlavnú náplň výrobu a rozvod tepla.
Máme za to, že naša spoločnosť je obstarávateľom v zmysle § 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ZVO).
Spoločnosť plánuje zrealizovať v rámci investičného plánu výstavbu Kogeneračnej jednotky na okruhu OST PK1/III, Poprad. Súčasťou výstavby kogeneračnej jednotky je:
- vykonanie demontážnych prác časti pôvodnej technológie,
- vykonanie búracích prác základových konštrukcií pôvodnej technológie,
- vykonanie búracích prác nových otvorov v obvodovej konštrukcii kotolne pre zabezpečenie vetrania novej technológie,
- vykonanie stavebných prác so zakladaním stavebných konštrukcií pre novú technológiu,
- montážne práce oceľových konštrukcií pre novú technológiu,
- vybudovanie stavebných priečok pre osadenie novej technológie do nových miestností,
- dodávka technológie kogeneračnej jednotky,
- montážne práce pre inštaláciu kogeneračnej jednotky v priestore kotolne.
- montážne práce pre napojenie kogeneračnej jednotky do existujúcej zostavy technologických zariadení kotolne,
- montážne práce elektro, súvisiace s vyvedením elektrického výkonu do distribučnej siete,
- montážne práce na pripojení kogeneračnej jednotky na kotolňový rozvod zemného plynu,
- stavebné práce súvisiace s vetraním a odkanalizovaním priestorov v kotolni,
- stavebné práce, súvisiace s protihlukovými opatreniami stavebné práce, súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou
- montážne práce, súvisiace s chladiacim systémom kogeneračnej jednotky, montážne práce prvkov merania a regulácie a súvisiaca montáž kabeláže,
- montážne práce pripojenia odvodu spalín z kogeneračnej jednotky na komín, vybudovanie nízko napäťového a vysokonapäťového prepoja od technológie kogeneračnej jednotky k vysokonapäťovému rozvádzaču na sídlisku,
- stavebné a montážne práce, súvisiace s pripojením vysokonapäťovej technológie na existujúcu podzemnú vysokonapäťovú distribučnú elektro linku,
- stavebné práce, súvisiace s vybudovaním samostatného stavebného objektu pre inštaláciu vysokonapäťového rozvádzača vrátane pripojenia na uzemňovaciu sústavu
Pre účely verejného obstarávania má naša spoločnosť schválenú Smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá definuje postupy obstarávania pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitné.
Touto cestou by sme chceli požiadať o metodické usmernenie, či v prípade vyššie popísaného stavu sa jedná o zákazku inú ako nadlimitnú, ak:
Predpokladané náklady na výstavbu zdroja sú 1 300 000, eur bez DPH Predpokladané rozdelenie nákladov stavby: podiel na predpokladanej hodnote zákazky samotnej kogeneračnej jednotky tvorí 47%, stavebné práce tvoria 53% z celkového rozpočtu.
Kogeneračná jednotka bude v plnom rozsahu slúžiť pre potreby výroby tepla na účely poskytovania služieb verejnosti (§ 9 ods. 3 písm. c) bod 2. ZVO) a súčasne, či môžeme pri obstarávaní použiť postup podľa internej smernice spoločnosti, t.j. sa nejedná o nadlimitnú zákazku.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať o metodické usmernenie pri obstarávaní pre iné zákazky, ktoré nie sú nadlimitné pre prípad, kedy by mesto Poprad ako 100% vlastník obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. poskytlo kapitálovú dotáciu na predmetnú zákazku, či už v plnej, alebo čiastočnej výške hodnoty zákazky.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve