Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6018-2021, výnimka na výskumné a vývojové služby, zákazka na výskumné a vývojové služby

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6018-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.05.2021
Elektronickou poštou z 26.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: rád by som sa informoval ohľadom procesu verejného obstarávania, konkrétne v rámci zmeny zákona o VO ktorú podpísala p. prezidentka SR dňa 15.04.2021. V rámci neho sa vykonali určité zmeny v spojitosti s obstarávaním výskumných a vývojových služieb. Pre prípad tejto otázky zo strany UNIZA, je to možné chápať ako obstarávanie zmluvného výskumu, ktoré sú zahrnuté v projektoch podporených OPII a implementovaných na strane UNIZA.
Celá dokumentácia k predmetnej zmene zákona je dostupná na
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakonv/zakon&MasterID=8089
V dôvodovej správe ku zmene zákona sa píše:
Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov.
Na základe nového znenia je zjavné, že ZVO sa vzťahuje iba na zákazky ktoré spĺňajú obe požiadavky - tak tomu bolo aj v období pred platnosťou tejto zmeny ZVO. Teda sa jedná o požiadavku 1: prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a požiadavku 2; odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
V prípade verejnej inštitúcie, akým je verejná vysoká škola, je požiadavka 2 splnená vždy. Nakoľko všetky finančné prostriedky pochádzajúce z dotačných zdrojov MINEDU, z vlastnej podnikateľskej činnosti alebo z príspevkov EŠIF je možné považovať vždy za verejné zdroje a tým pádom je verejná vysoká škola verejným obstarávateľom.
Ako nie celkom jasné sa javí znenie požiadavky 1; prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh. Na tomto mieste by som si rád dovolil požiadať o vysvetlenie významu formulácie tejto časti zákona. Zároveň by som svoju požiadavku rozšíril aj o konkrétny prípad, ktorý by dokázal priblížiť situáciu v akej sa nachádzame:
Žilinská univerzita v Žiline ako verejná vysoká škola (VVŠ) získala výskumný projekt cez OP Integrovaná infraštruktúra so spolufinancovaním zo strany VVŠ vo výške 5%. V rámci tohto projektu plánuje zabezpečiť VVŠ výskumno-vývojové služby, ktoré nie je možné realizovať v rámci interných kapacít, a to jednorazovo alebo aj prostredníctvom rámcovej dohody. V kontexte znenia zákona o vysokých školách je možné prezentovať, čo sú vlastné úlohy VVŠ:
- Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomostí, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločností, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločností. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.
- Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.
Na základe tohto je možné uviesť, že prospech všetkých realizovaných činností vykonávaných v rámci VVŠ plynie celej spoločnosti. Zjednodušene je možné povedať, že vzdelávanie nezabezpečujeme pre vlastných zamestnancov, ale pre celú spoločnosť ktorá má o takéto vzdelávanie záujem. Obdobne pri vedecko-výskumnej činnosti je možné chápať napr. vzniknuté publikácie v časopisoch za diela, ktoré môže „prečítať alebo ich časti „prebrať' prakticky každý člen spoločnosti, ktorý o to má záujem.“
Otázka: Je možné na základe znenia zákona o vysokých školách považovať obstaranie vedecko- výskumných služieb VVŠ v rámci výskumného projektu podporeného z EŠIF a vlastný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve