Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6078-2021, možnosť predloženia dokumentov súvisiacich s ponukou v slovenskom a súčasne aj v inom jazyku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6078-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 24.5.2021
Elektronickou poštou zo dňa 23.4.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o vydanie metodického usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Touto žiadosťou si dovoľujeme reagovať na už vydané metodické usmernenie zo dňa 05.03.2021 pod č. 2891-5000/2021. V predmetnom metodickom usmernení podávate výklad týkajúci sa predkladania dvojjazyčných dokumentov hospodárskymi subjektmi v rámci procesu verejného obstarávania.
Na základe nami vykonanej právnej analýzy predmetu hore uvedeného metodického usmernenia sme dospeli k odlišným záverom, ako Váš úrad, a preto si dovoľujeme požiadať Vás v tejto veci o ďalšie metodické usmernenie.
Vzhľadom na to, že zákon o verejnom obstarávaní možnosť predkladania dvojjazyčných dokumentov výslovne neupravuje, máme za to, že ako prvý princíp pre posúdenie tejto otázky je zásada, čo nie je zakázané, to je dovolené. Následne si dovoľujeme poukázať na analogickú úpravu danej problematiky v oblasti verejného práva.
Vysoko formalizovaný proces zápisu údajov do katastra nehnuteľností pripúšťa, že zmluva, ktorá má byť podkladom pre vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je vyhotovená v dvoch jazykových mutáciách, pričom jedna musí byť vždy slovenská (prípadne česká) a druhá jazyková verzia môže byť v akomkoľvek inom jazyku, ak zmluva obsahuje klauzulu, že slovenská/česká verzia má v prípade rozporu prednosť.
Ďalej uvádzame, že ust. § 27 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) pripúšťa použitie dvojjazyčných verzií spoločensko-právnych dokumentov (vrátane zmlúv) pre účely obchodného registra, pričom toto ustanovenie je implementáciou požiadavky vyplývajúcej z doplňujúcej smernice 2003/58/EC.
V zmysle § 27 ods. 8 ObZ: „Ak je pri listinách uložených do zbierky listín nesúlad medzi znením listiny v štátnom jazyku a znením listiny v inom ako štátnom jazyku, nemožno voči tretím osobám namietať znenie v inom ako štátnom jazyku. Tretie osoby sa môžu odvolávať na znenie listiny v inom ako štátnom jazyku, ak zapísaná osoba preukáže, že tretím osobám bolo známe znenie listiny v štátnom jazyku.“
Toto ustanovenie nadväzuje aj na ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý upravuje možnosť dobrovoľného ukladania cudzojazyčného znenia listín v úradných jazykoch zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V prípade právnej úpravy obchodného registra zákonodarca a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve