Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7479-2020, definícia verejného obstarávateľa, dotovaný subjekt - definičné vymedzenie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7479-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.05.2020
Listom zo dňa 04.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti: cit.: Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ") je občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. V súlade so svojím základným dokumentom - Stanovami SFZ, je SFZ národným športovým zväzom futbalu, ktorý je členom Medzinárodnej federácie futbalových asociácii a Únie európskych futbalových asociácií. SFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb ä právnických osôb pôsobiacich v organizovanom futbale na území SR a plnenia ich spoločného poslania a cieľov uvedených v stanovách.
Poslaním SFZ je najmä a) vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre organizovaný futbal na území SR ako člen UEFA a FIFA za SR a člen Slovenského olympijského výboru, b) organizovanie celoštátnych súťaži dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo futbale, c) zabezpečovanie výberu a prípravy hráčov do športovej reprezentácie a ich účasti na medzinárodných súťažiach. d) zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov, e) podpora a rozvoj profesionálneho futbalu a amatérskeho futbalu s osobitným dôrazom na futbal deti a mládeže.
Na SFZ ako národný športový zväz sa vzťahuje právna úprava zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, SFZ je zo strany štátu financované najmä poskytovaním príspevku uznanému športu podľa § 68 a nasl. zákona o športe s tým, že finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu tvoria významnú časť zdrojov SFZ, ktorými sú: ďalej príjmy z FIFA, UEFA, z prijatého členského, atď.
Nakoľko pri používaní finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu (bežné výdavky) je SFZ povinný dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, SFZ v súčasnosti pripravuje smernicu o realizácii verejného obstarávania v podmienkach SFZ, ktorá sa bude týkať najmä nákupov tovaru (športový materiál) a služieb.
Pri príprave tejto smernice vychádzame z toho, že SFZ postupuje podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. v prípade, že napr. nákup. športového materiálu bude SFZ financovať na viac ako 50% z prostriedkov štátneho rozpočtu, je povinný postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od hodnoty zákazky.
SFZ teda podľa nášho názoru nemá postavenie verejného obstarávateľa podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri tomto tvrdení vychádzame aj z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. zo dňa 30.3.2006, ktoré v prílohe zasielame. Od vydania dotknutého metodického usmernenia ,bol síce prijatý nový zákon o verejnom obstarávaní, definícia verejného obstarávateľa sa však nezmenila.
Z nášho pohľadu nie je SFZ verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d), keďže nespĺňa ani jednu z podmienok podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. SFZ nie je financovaný verejným obstarávateľom - zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mu síce poskytuje príspevok podľa § 68 a nasl. zákona o športe, ale tento príspevok je zákonný, rovnako ako aj podmienky jeho poskytnutia a použitia a poskytnutie príspevku nie je možné kvalifikovať ako „financovanie verejným obstarávateľom". SFZ zároveň nie je kontrolovaný verejným obstarávateľom a žiaden verejný obstarávateľ nevymenúva ani nevôli členov jeho riadiacich a kontrolných orgánov.“
V nadväznosti na uvedené žiadate úrad o stanovisko, či je SFZ verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje pri používaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Vzhľadom na to, že otázka posudzovania statusu určitého subjektu si vyžaduje komplexné preskúmanie okolností vzniku a fungovania tohto subjektu a úradu nie sú tieto okolnosti bližšie známe, poskytujeme Vám odpoveď všeobecného charakteru, ktorá v sebe odráža rozhodovaciu prax úradu a Súdneho dvora EÚ.
I/ verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
Pri posúdení povinnej aplikácie zákona o verejnom obstarávaní je rozhodné to, či nezisková organizácia/občianske združenie spĺňa definičné znaky verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je každý subjekt, ktorý:
1. bol založený alebo zriadený s hlavným cieľom uspokojovať potreby všeobecného (verejného) záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter,
2. má právnu subjektivitu a
3. spĺňa minimálne jednu z podmienok uvedených nižšie:
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaný verejným obstarávateľom podľa § 7 odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaný verejným obstarávateľom podľa § 7 odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) vere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve