Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7884-2020, súťažné podklady v editovateľnej podobe, úťažné podklady v editovateľnej podobe v zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7884-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.05.2020
Elektronickou poštou zo dňa 12.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Predmetom Vašej žiadosti o usmernenie boli nasledujúce dve otázky, cit.:
1. Poskytnutie časti súťažných podkladov v editovateľnej podobe, ktoré majú byť súčasťou ponuky uchádzača
Podľa § 43 ods. 2 ZVO „Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu“, cit.: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak. Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, súťažných podmienok alebo koncesnej dokumentácie, ktoré majú byť súčasťou ponuky alebo návrhu a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky alebo návrhu upravovať, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia podľa prvej vety v editovateľnej podobe.“
Dovoľujeme si Vás požiadať o metodické usmernenie, či je povinnosťou verejného obstarávateľa poskytovať časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky uchádzača v editovateľnej podobe aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, keďže na zákazky s nízkou hodnotou sa vzťahujú ustanovenia prvej časti ZVO s výnimkou niektorých ustanovení z tejto prvej časti (viď. § 117 ods. 2 ZVO). Ako príklad uvádzame zákazku, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo dodanie tovaru, pričom uchádzač naceňuje väčšie množstvo položiek. Má v takomto prípade poskytnúť verejný obstarávateľ výkaz výmer/tabuľku v edi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve