Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9360-2021, postup pri zabezpečení prenájmu jedálne a zabezpečenia stravovania kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9360-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.08.2021
Listom zo dňa 22.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o stanovisko k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko k nižšie popísanej problematike. Vzhľadom na ukončenie prevádzky vlastnej študentskej jedálne Venza (táto jedáleň bola prevádzkovaná priamo Univerzitou Komenského v Bratislave), sa vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK") rozhodlo daný priestor jedálne prenajať externému dodávateľovi za účelom poskytovania stravovania primáme pre ubytovaných študentov. Čiže ide o prenájom nehnuteľného majetku (jedálne, kancelárií, skladov), priľahlých pozemkov ako aj hnuteľného majetku (kompletne vybavená kuchyňa so zariadením a inventárom), ktorý je stále v našej účtovnej evidencii majetku.
Okrem samotného prenájmu vyššie uvedeného majetku UK bude predmetom právneho vzťahu aj poskytovanie dotácií na jedlo pre študentov denného štúdia, ktoré zaplatí UK externému dodávateľovi, pričom ide o dotácie, ktoré sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prideľované UK podľa počtu vydaných jedál študentom. Čiže okrem sumy prenájmu, ktorý bude budúci nájomca (externý dodávateľ) platiť nám ako UK, budeme my ako UK uhrádzať príslušnú sumu dotácií za vydané jedlá študentom danému nájomcovi (externému dodávateľovi stravovacích služieb). Okrem iného mu za povinnosť plánujeme zadať (ako vstupnú investíciu) opravu určitých zariadení, ktoré sú v dosluhujúcom alebo havarijnom stave, pričom tieto zariadenia aj po oprave budú naďalej majetkom UK. Zároveň nájomca (externý dodávateľ stravovacích služieb) bude povinný vykonávať na vlastné náklady opravy a pravidelný servis na zariadeniach, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu a ktoré taktiež zostávajú majetkom UK.
Vzhľadom na to, že chceme postupovať transparentne a hospodárne, z tohto dôvodu plánujeme externého dodávateľa stravovacích služieb pre študentov vybrať v procese verejného obstarávania. Keďže ide o špecifický prípad, týmto žiadame Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") o stanovisko, či v opísanom prípade pôjde o verejné obstarávanie, t.j. či daný model vôbec spadá pod zákon o verejnom obstarávaní, a ak áno, aký postup zadávania zákazky by mala UK zvoliť. V prípade, že vyššie popísaný prípad spadá pod zákon o verejnom obstarávaní, týmto žiadame úrad aj o vyjadrenie, či je možné použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk cenu nájmu (úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý ponúkne vyššie nájomné), resp. aké kritérium na vyhodnotenie ponúk by bolo vhodné v tomto verejnom obstarávaní použiť.
V prípade, ak už úrad v podobnej veci rozhodol, prípadne metodicky usmerňoval, alebo úrad má vedomosť o ustálenej judikatúre v podobnej veci, boli by sme vďační za uvedenie čísla prípadného usmernenia alebo rozhodnutia, prípade odkazu, kde uvedené usmernenia, resp. rozhodnutia nájdeme.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Za realizáciu krokov v konkrétnom verejnom obstarávaní je zodpovedný samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, pričom hodnotenie ich zákonnosti prináleží výkonu dohľadu nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní.
V súvislosti s Vašou žiadosťou zdôrazňujeme, že ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Vzhľadom na obsah Vašej žiadosti, určenie konkrétneho postupu verejného obstarávania, ktorý presahuje rámec kompetenčnej pôsobnosti odboru metodiky, poskytujeme odpoveď vo všeobecnej rovine, ktorá by mohla prispieť k formovaniu Vášho právneho názoru.
Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.
Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov.
Predmetom úpravy zákona o verejnom obstaráv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve