Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 5/2021, Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom (platné od 01.01. 2022)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5/2021
Všeobecné metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platné od 01.01.2022)
A. Právny rámec
Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku stanovený vyhláškou č. 493/2021 Z.z.) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Podľa § 108 ods. 1 zákona pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje
a) podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
b) podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a)
Podľa § 108 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre
a) registrovaný sociálny podnik,25b)
b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c) chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30% zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve