Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Koniec "bitky" o slovenských reštaurátorov kovových prvkov?

Dátum:

V poslednom období došlo na Slovensku k vyhláseniu viacerých verejných obstarávaní, ktorých predmet zákazky zahŕňa okrem tradičných stavebných a rekonštrukčných prác aj reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.

Koniec "bitky" o slovenských reštaurátorov kovových prvkov?
JUDr.
Martin
Timcsák
je spoločníkom aj konateľom v advokátskej kancelárii MST PARTNERS, s. r. o. a spoločníkom a konateľom v obchodnej spoločnosti PROCUREMENT MANAGEMENT, s. r. o. V rámci svojej praxe sa okrem iných právnych oblastí venuje aj verejnému obstarávaniu, kde poskytuje právne poradenstvo a zabezpečuje management verejných obstarávaní.
JUDr.
Lucia
Falbová
je advokátka pôsobiaca v kancelárii MST PARTNERS, s. r. o. V rámci svojej advokátskej praxe sa venuje všetkým odvetviam práva vrátane verejného obstarávania, v rámci ktorého poskytuje právne poradenstvo tak záujemcom, ako aj verejným obstarávateľom.
Úvod
Špecifickou a veľmi problematickou, aj keď paradoxne vo vzťahu k celému objemu predmetu zákaziek takmer vždy marginálnou časťou, sa stalo reštaurovanie kovových prvkov týchto pamiatok.
Je pochopiteľné, že pokiaľ zákazka zahŕňa aj takúto odbornú činnosť, je potrebné nastaviť podmienky obstarávania tak, aby bol predmet zákazky realizovaný len subjektmi s potrebnou odbornou spôsobilosťou.
Verejní obstarávatelia sa touto požiadavkou sprvu vysporadúvali tak, že požadovali údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii reštaurátorov (vrátane predloženia osvedčenia o zápise reštaurátora v slovenskej Komore reštaurátorov) v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO").
Nakoľko sa však neskôr ukázalo, že § 28 ods. 1 písm. g) ZVO nebolo možné na reštaurátorov aplikovať, začali verejní obstarávatelia požiadavku na odborné vykonanie reštaurátorských prác zakomponovávať do súťažných podkladov v rámci požiadavky na predmet zákazky. Uchádzači museli v ponuke de­klarovať existenciu zmluvného vzťahu s reštaurátorom na vykonávanie obstarávaného predmetu zákazky alebo aspoň prísľub vzniku takéhoto vzťahu. V praxi sa pritom problematickou stala práve kategória S12
reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.
Pre uvedenú špecializáciu sú v slovenskej Komore reštaurátorov zapísaní len 4 reštaurátori. Pokiaľ uchádzači nedostali aspoň písomný prísľub na spoluprácu s niektorým z týchto reštaurátorov, nemohli sa efektívne zúčastňovať verejných súťaží, nakoľko nespĺňali požiadavky na predmet zákazky. Využiť pritom nemohli ani zahraničných reštaurátorov, nakoľko verejní obstarávatelia si v súťažných podkladoch vymienili účasť výlučne reštaurátorov zapísaných v slovenskej Komore reštaurátorov. O neblahom vplyve takéhoto postupu na efektívnosť a transparentnosť dotknutých tendrov netreba mať žiadne pochybnosti.
Právna úprava, vybrané rozhodnutia a nesprávna aplikačná prax niektorých verejných obstarávateľov
V zmysle § 33 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu:
"Reštaurovanie môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu."
V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov (ďalej len "zákon o Komore reštaurátorov")
"Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok môžu vykonávať len reštaurátori zapísaní v zozname členov komory, čo je príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti povinný uviesť v rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku."
Podľa § 1 ods.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.