Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Licencie Creative Commons a ich aplikácia pri verejnom obstarávaní na vzdelávacie zdroje

Dátum:

Príspevok sa v nadväznosti na úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj "MŠSR" alebo "ministerstvo"), sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod licenciou Creative Commons, venuje otázkam, ktorých riešenie možno v kontexte verejného obstarávania považovať v súvislosti s plnením daných úloh ministerstva za ťažiskové. Ide najmä o vymedzenie okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené aplikovať licenciu Creative Commons na učebnice a iné vzdelávacie materiály získavané cez verejné obstarávania, o vymedzenie vzájomného vzťahu medzi vzdelávacími materiálmi, šírenými pod licenciou Creative Commons umožňujúcou spracovanie diela (napr. Creative Commons Attribution) a novými dielami, ktoré by vznikli takýmto spracovaním (najmä s ohľadom na označenie takýchto diel menom autora a ich možnú zameniteľnosť z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu). Pozornosť je venovaná aj vzdelávacím zdrojom šíreným pod licenciou Creative Commons, pri ktorých vznikne v budúcnosti potreba materiál upraviť, a tiež právnemu statusu učebníc a iných vzdelávacích materiálov, ktoré boli získané verejným obstarávaním v minulosti, a ministerstvo k nim nevykonáva všetky práva.

Licencie Creative Commons a ich aplikácia pri verejnom obstarávaní na vzdelávacie zdroje
JUDr.
Zuzana
Adamová
PhD.
Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta TU v Trnave
doc. JUDr.
Marianna
Novotná
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta TU v Trnave
1. Úvod
1.1 Všeobecne k licenciám Creative Commons
Ministerstvu vyplýva zo schváleného Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 (ďalej aj " Akčný plán") úloha č. 26, priebežne sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora (ďalej aj "CC BY"), a úloha č. 27, osloviť partnerov, ktorí po roku 2008 dodávali pre ministerstvo alebo ním priamo riadeným organizáciám vzdelávacie zdroje s návrhom na sprístupnenie vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou CC BY a zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na tvorbu vzdelávacích zdrojov financované z verejných zdrojov pod gesciou ministerstva a jemu podriadených inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií CC BY. V súvislosti s plnením úloh Akčného plánu bude dochádzať k potrebe realizácie verejných obstarávaní za účelom riadneho získania takýchto vzdelávacích materiálov a zároveň bude nevyhnutné komplexne nastaviť systém tak, aby si ministerstvo zachovalo kontrolu a dohľad nad vzdelávacím materiálom (aby školy, ako aj žiaci a rodičia mali vedomosť o tom, ktorá učebnica je ministerstvom odporúčaná) za súčasného zachovania rovnováhy vo vzťahu k zabezpečeniu otvorenosti vzdelávacích zdrojov.
Licencovanie prostredníctvom systému Creative Commons (https://sk.creativecommons.org/), uvádzané v Akčnom pláne vo vzťahu k procesu sprístupňovania vzdelávacích zdrojov, je najčastejším spôsobom licencovania otvorených vzdelávacích zdrojov vo viac ako päťdesiatich jurisdikciách sveta. Licencie Creative Commons používajú nielen individuálne subjekty, ale aj veľké projekty, napríklad Wikipedia, Europeana, Flicr, Google, YouTube a mnohé ďalšie.
Z otvorených vzdelávacích zdrojov možno menovať napríklad Open Course Library, MIT Open Courseware Online Textbooks, OER Commons, College Open Textbooks a mnohé ďalšie (viac zdrojov na stránke www.otvorenevzdelavanie.sk).
Pojmovým znakom licencií Creative Commons verzie 4.0 je ich jednotnosť pre všetky jurisdikcie sveta, čím umožňujú medzinárodnú interoperabilitu, pričom zastúpenie možno nájsť aj v Slovenskej republike prostredníctvom Creative Commons Slovensko (sk.creativecommons.org). Pod pojmom "licencie Creative Commons" máme pritom na mysli šesť základných licencií, ktoré sú kombináciami štyroch prvkov, z ktorých sa skladajú, a to:
-
BY (označenie autora),
-
NC (nekomerčné použitie),
-
ND (žiadne spracovanie - zákaz vytvárať odvodené diela) a
-
SA (zdieľanie pod rovnakou licenciou).
Aj keď Akčný plán odporúča aplikáciu najširšej licencie CC BY, ako bude uvedené v ďalšom texte, v niektorých špecifických prípadoch bude vhodné pracovať aj s inými typmi licencií Creative Commons, ak to bude slúžiť lepšiemu dosiahnutiu cieľov stanovených v Akčnom pláne.
Z pohľadu mechanizmu fungovania licencií Creative Commons ide o jednoduchý princíp, na základe ktorého autor prostredníctvom využitia licencií Creative Commons poskytuje niektoré svoje práva potenciálnym používateľom, a naopak, iné práva si vyhradzuje (ako je vysvetlené v ďalšom texte; autorom sa pritom rozumie nielen fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila vlastnou tvorivou duševnou činnosťou, ale aj iný nositeľ práv). Licencie Creative Commons pritom nemožno v žiadnom prípade chápať ako popretie klasického poňatia autorského práva, ale ako jeho nadstavbu (pridanú hodnotu). Namiesto režimu "všetky práva vyhradené" (all rights reserved) sa autor rozhodne pre uplatnenie režimu "niektoré práva vyhradené" (some rights reserved).
1.2 Právna úprava verejných licencií na Slovensku
Právna úprava verejných licencií je obsiahnutá v § 76 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej aj "Autorský zákon" alebo "AZ"). Predstavujú jeden z podtypov licenčnej zmluvy, pre ktorý je špecifický osobitný kontraktačný režim. Ten sa odlišuje od všeobecného režimu mechanizmu vzniku zmlúv upraveného v § 43a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj "Občiansky zákonník" alebo "OZ"), v rámci ktorého platí, že návrhom na uzavretie zmluvy je prejav vôle, smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým osobám, pričom však musí byť splnená podmienka, že tieto osoby (adresáti) sú určité. Osobitosť spôsobu uzatvárania licenčnej zmluvy pri verejnej licencii spočíva najmä v tom, že autor ponúka udelenie licencie (oferta) právnym úkonom smerujúcim voči neuzatvorenému okruhu neurčitých osôb. Následne, konanie určitého subjektu z tohto neuzatvoreného okruhu pôvodne neurčitých osôb, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím ponuky na udelenie licencie (akceptácia).
Tým, že autor začne šíriť dielo pod licenciou Creative Commons (t.j. spoločne s takýmto označením), deklaruje, že ktokoľvek môže dané dielo použiť za podmienok, ktoré vyžaduje príslušná verejná licencia. Použitím diela v súlade s podmienkami verejnej licencie dochádza k uzavretiu licenčnej zmluvy medzi autorom diela a jeho používateľom. Proces uzatvárania verejnej licencie sa od štandardného mechanizmu uzatvárania zmlúv vyznačuje neadresnosťou verejnej ponuky na uzavretie licenčnej zmluvy (adresát až do okamihu prijatia oferty nie je známy), neobmedzenosťou okruhu subjektov, ktoré môžu licenciu nadobúdať (okruh subjektov, ktor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.