Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. januára 2024 - Miestne samosprávy majú možnosť žiadať o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD). V uplynulých rokoch to bolo aj v štádiu rozpracovanosti.

Upozorňujeme na novelizáciu zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2024.

Pripomíname blížiace sa termíny týkajúce sa poskytnutie dotácií v roku 2024 zo strany Úradu pre územné plánovanie a výstavbu: 

  • Úrad zverejní na svojom webovom sídle informáciu o možnosti predložiť žiadosť a hodnotiace kritériá, poradie ich dôležitosti alebo váhu jednotlivých kritérií a podrobnosti o určení hodnotiacich kritérií pre posudzovanie žiadostí do 1. februára 2024,
  • žiadateľ môže predložiť žiadosť od 1. apríla 2024 do 15. apríla 2024,
  • úrad rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. mája 2024,
  • úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2024.

Poznámka: 
Rozsah poskytovania dotácií (zo zákona 226/2011 Z. z.) 

  • Žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec, ktorá je obstarávateľom ÚPD (ďalej len „žiadateľ“).
  • Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie ÚPD.
  • Oprávnenými nákladmi sú náklady preukázateľne vynaložené na spracovanie ÚPD.
  • Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním ÚPD a na jej prerokovanie.

Žiadateľ preukazuje oprávnené náklady
a) písomnou zmluvou uzavretou medzi žiadateľom a spracovateľom ÚPD, ktorej predmetom je spracovanie ÚPD. 
b) účtovnými dokladmi preukazujúcimi vynaloženie oprávnených nákladov na účel dotácie. 

Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.