Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nová dotačná výzva: Podpora projektov zameraných na fyzickú debarierizáciu súvisiacu s oblasťou kultúry alebo umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2023 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.


V rámci výzvy vyčlenili finančné prostriedky vo výške 100 000 eur na kapitálové výdavky. V podprograme 2.5 – Fyzická debarierizácia môže žiadateľ podať maximálne dve žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na jeden projekt môže byť maximálne 30 000 eur. 

Ministerstvo predmetnú výzvu vyhlasuje v záujme využitia disponibilných finančných prostriedkov, ktoré ostali na predmetný účel po prvej výzve.

Podprogram je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu (napr. bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme a pod.)

Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia môže byť:
a) vyšší územný celok alebo obec;
b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Žiadosti je možné predkladať do 11. augusta 2023. Celé znenie výzvy nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.