Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podpora formou dotácie na rok 2023: Oblasť Ochrana a využívanie vôd

Kategória: Aktuality

Bratislava – 11. januára 2023 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) .

Oprávnené aktivity:

  • budovanie verejných vodovodov,
  • budovanie verejných kanalizácii,
  • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe,
  • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach.

Oprávnenými žiadateľmi sú: 

  • Obec do 2000 obyvateľov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa aspoň časťou svojho územia v chránenom území (do ktorého zasahujú územia maximálne štyroch obcí),
  • ktorá sa nenachádza v chránenom území.
  • záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov.

Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.  

Žiadosti je možné podávať do 28. februára 2023 TU.

Zdroj: Environmentálny fond

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie