Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Princípy transparentnosti v kontexte konfliktu záujmov medzi rodinnými príslušníkmi

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dlhodobo upozorňuje, že princíp transparentnosti patrí medzi základné princípy procesu verejného obstarávania. Ak je zachovaná transparentnosť, je možné realizovať zadávanie verejných zákaziek prehľadným, právne korektným a predvídateľným spôsobom. Z toho vyplývajúca existencia účinnej konkurencie medzi dodávateľmi podmieňuje účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Tieto princípy porušilo napríklad mesto Holíč v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Úprava a výsadba bastiónov“. Podľa názoru súdu  mohol mať brat primátora mesta Holíč, ktorý bol konateľom a spoločníkom úspešného uchádzača, vedomosti o tomto verejnom obstarávaní už pred jeho vyhlásením, keďže bol členom komisie stavebnej činnosti a životného prostredia mesta Holíč, ktorej činnosť sa zhoduje s predmetom zákazky verejného obstarávania. Tým, že mesto Holíč tieto skutočnosti ako potenciálny konflikt záujmov žiadnym spôsobom nevyhodnotilo, porušilo princíp transparentnosti.

Za toto porušenie bola mestu Holíč zo strany Úradu pre verejné obstarávanie uložená pokuta vo výške 7000,- EUR. Uvedenú pokutu v minulosti potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave. Mesto následne podalo kasačnú sťažnosť. Najvyšší správny súd sa po preskúmaní veci stotožnil s právnym názorom Úradu pre verejné obstarávanie o dôvodnosti udelenej pokuty.

Povinnosť skúmať konflikt záujmov vyplýva z princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi verejného obstarávania. Konflikt záujmov a princíp transparentnosti verejného obstarávania sú teda spojenými nádobami. Inými slovami, súčasťou princípu transparentnosti je aj postup skúmania konfliktu záujmov, jeho identifikácia a predchádzanie konfliktu záujmov.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič zdôraznil, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.  

___________________________________________________________________________

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 5Asan/17/2020 zo dňa 26. 10. 2022 (pdf, 1.44 MB) 

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2S/33/2018-111 zo dňa 11. 03. 2020

Rozhodnutie predsedu úradu č. spisu. 17318-P/2017 zo dňa 30. 11. 2017 o uložení pokuty mestu Holíč (II. stupeň) (pdf, 452 kB) 

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.