Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

4. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júna 2022 - Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti.

EU City Facility (EUCF), dlhodobá iniciatíva financovaná EÚ, ktorá podporuje samosprávy pri urýchlení investícií do udržateľnej energie. Výzva pomôže minimálne 48 európskym investičným projektom s celkovým rozpočtom 2,88 milióna eur. Výzva je otvorená do 30. septembra 2022 a fixnou dotáciou do 60 000 eur podporuje miestne samosprávy pri vypracovaní investičných koncepcií.

Úspešní príjemcovia grantu môžu peniaze využiť na aktivity vedúce k rozvoju ich investičných zámerov. Pod ne spadajú štúdie uskutočniteľnosti, technické a rôzne iné kľúčové analýzy zamerané na ich projekty a celkový trh, zainteresované strany, či právne, ekonomické a finančné aspekty. Grant nie je určený na priame financovanie energetických projektov, ale skôr sa používa na rozvoj investičnej koncepcie.

Prvé tri výzvy

V predchádzajúcich troch výzvach obdržalo EUCF viac ako 600 žiadostí, z ktorých 165 príjemcov z celej Európy teraz pracuje na svojich investičných konceptoch. Mená všetkých príjemcov z prvých troch výziev je možné nájsť na webovej stránke EUCF a podrobnosti o ich projektoch na príslušnom zozname miest. Hoci v susedných krajinách bolo schválených 21 grantov, Slovensko na svoj prvý schválený grant na analýzu smerujúcu k rozvoju  projektov udržateľných energií ešte len čaká.

Spôsobilosť a žiadosť

Výzva je otvorená pre všetky miestne samosprávy, ich zoskupenia a miestne verejné subjekty združujúce obce z členských štátov EÚ, štátov EHP-EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojeného kráľovstva.

Žiadatelia musia mať politicky schválený klimatický a energetický plán a preukázať politický záväzok k vypracovaniu svojej investičnej koncepcie prostredníctvom podporného listu podpísaného štatutárom obce alebo inými relevantnými politickými predstaviteľmi. Všetky podrobnosti týkajúce sa žiadosti nájdete v oficiálnom dokumente štvrtej výzvy.

Termín na predkladanie žiadostí je do 30. septembra 2022 (SEČ). Všetky informácie o oprávnenosti a online procese prihlášky nájdete v oficiálnom dokumente výzvy a v usmerneniach pre žiadateľov.

Viac informácií a podpora

Žiadatelia sa ôžu sa obrátiť aj na národných expertov, aby im pomohli s ich žiadosťami, alebo na Helpdesk EUCF.

Zdroj: eucityfacility.eu

Spracované podľa internetovej stránku: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie