Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Cezhraničie: Výzva pre individuálne mikroprojekt v rámci Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. septembra 2021 - Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Bratislava – 11. septembra 2021 - Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Výzva je vyhlásená pre prioritnú os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia:

  • Dostupná alokácia v minimálnej hodnote: Prešovský samosprávny kraj – 50 tisíc €
  • Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci tejto výzvy sa môže navýšiť, ak vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov (čísla sú zaokrúhlené v tisícoch).
  • Hodnota finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt je min. 2 000 €, max. 50 000 € z EFRR (maximálna celková hodnota rozpočtu 70 000€).
  • Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu.

Lehota na prekladanie a spôsob predkladania žiadostí:

  • Žiadosti je potrebné predložiť v termíne od 10.9.2021 do 24.9.2021, 12:00 hod.
  • Žiadosť o poskytnutie FP pre individuálny mikroprojekt sa vypĺňa v slovenskom jazyku.
  • Žiadosť musí byť odoslaná v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie (www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii (2 exempláre založené v rýchloviazačoch).
  • Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do tohto termínu odoslaná aj v generátore!

Informácie týkajúce sa výzvy sú zverejnené na webových stránkach partnerov: www.po-kraj.sk

Zdroj: sk.plsk.eu

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.