Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ďalšia dotačná výzva v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. februára 2022 - Ministerstvo kultúry SR spustilo dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Výzvy na  obnovu pamiatok  vyhlasuje rezort kultúry každý rok, pričom ročne podporí cez svoje dotačné programy priemerne 500 objektov.  Podprogram OSSD 1.5 je zameraný na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu NKP s prioritou ochrany a obnovy k 31.12. 2020.

V podprograme 1.5 (Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy)  je tento rok  alokovaných približne 6 miliónov eur. Minimálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 150 000 eur a maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je 950 000 eur. Dotácia sa poskytuje cez Schému štátnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Vzhľadom na to, že pamiatok na rekonštrukciu je každoročne nad rámec rozpočtu rezortu kultúry, jednotlivé žiadosti sú posudzované systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy. Žiadosti v podprograme 1.5 bude posudzovať odborná komisia v zložení:

Ing. Vladimír Kohút (statik)
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. (Fakulta architektúry STU v Bratislave, vedúci katedry, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok)
Akad. soch. Juraj Puškár (Komora reštaurátorov, reštaurátor)
Ing. Ľubor Suchý, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Prešov, pamiatkar)
Mgr. Juraj Žáry, CSc. (VŠVU v Bratislave, historik umenia)

Podávanie žiadostí

Uzávierka predkladania žiadostí v podprograme 1.5 je do 14. apríla 2022 (vrátane). Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, atď. Kompletný zoznam a presné definície a špecifikácie oprávnených žiadateľov sú zverejnené vo výzve k podprogramu 1.5. Výzva na predkladanie žiadostí v podprograme 1.5 na rok 2022 je zverejnená na webovom sídle MK SR. Náležitosti úplnej žiadosti sú k dispozícii TU. Všetky potrebné informácie pre žiadateľov a žiadateľky zverejnilo ministerstvo kultúry na podstránke k podprogramu 1.5 OSSD 2022.

Viac ako 14 miliónov eur na obnovu pamiatok v roku 2022

Ministerstvo kultúry plánuje v roku 2022 prerozdeliť v piatich podprogramoch programu Obnovme si svoj dom dotácie vo výške viac ako 14 miliónov eur:

Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (odhadovaná suma 5 000 000 eur)
Podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (odhadovaná suma  2 000 000 eur)
Podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu (odhadovaná suma 270 000 eur)
Podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave (odhadovaná suma 1 000 000 eur)
Podprogram 1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (odhadovaná suma 6 000 000 eur)

Samostatnou kapitolou je Národný cintorín v Martine, pri ktorom vyčlení MK SR rovnakú čiastku, akú poskytne mesto Martin.

O obnovu pamiatok na Slovensku je vysoký záujem

Pamiatkový úrad SR eviduje približne 10 000 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 16 000 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Jedným z nástrojov na ich záchranu je od roku 2004 aj dotačný program MK SR Obnovme si svoj dom.

Zdroj: culture.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.