Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dobrovoľnosť využívania odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V Zbierke zákonov bola publikovaná novela, ktorá s účinnosťou od 31. 03. 2024 zavádza dobrovoľnosť využívania odborných garantov.

Povinnosť používať odborných garantov v procesoch zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek, ktorá mala pôvodne platiť od 31.03.2024, sa touto novelou zmenila na ich dobrovoľné využitie. Od 31.03.2024 je teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa a obstarávateľa, či verejné obstarávanie bude zabezpečovať prostredníctvom osoby so statusom odborného garanta.

Zároveň sa predmetnou novelou vypustila možnosť zápisu do zoznamu odborných garantov na základe odbornej praxe. Žiadatelia, ktorí majú záujem o zápis do zoznamu na základe uznania odbornej praxe musia úrad požiadať o zápis najneskôr do 30.03.2024. Zápis do zoznamu odborných garantov na základe žiadosti doručenej po 31.03.2024 bude možné uskutočniť výlučne po úspešnom absolvovaní odbornej skúšky.

Odkaz na novelu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/32/20240331.html

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.