Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu z dôvodu nasadenia nového informačného systému eForms

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V predpokladanom termíne od 10.10.2023 (utorok) 18:00. do 16. 10. 2023 (pondelok) 09:00.  bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") implementácia nového informačného systému eForms, ktorý nahradí Informačný systém zberu údajov (IS ZÚ) a je  výsledkom IKT riešenia so základom  vo Vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 („elektronické formuláre“).

Projekt eForms bol vytvorený na základe Zmluvy o spolupráci č. 024-Z/2022 zo dňa 28. 04. 2022 uzatvorenej medzi Úradom pre verejné obstarávanie a spoločnosťou Slovensko IT, a.s., Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 53 268 652.

Z uvedeného dôvodu budú informačné systémy ÚVO nedostupné nasledovne:

  • V termíne od  10. 10. 2023 (utorok) 18:00  bude informačný systém IS ZÚ vypnutý.

POZOR! – Rozpracované formuláre v IS ZÚ, ktoré nebudú odoslané do 10. 10. 2023 (utorok) 18:00 a po tomto dátume zostanú v stave neodoslané, nebudú prístupné a nebude ich možné spracovať v novom systéme eForms. Pre predmetné formuláre nebude sprístupnená funkcionalita migrácie na novú verziu. Preto je nevyhnutné takto rozpracované formuláre odoslať najneskôr do uvedeného dátumu.

  • V termíne od  13. 10. 2023 (piatok)  15:00  do 16. 10. 2023 (pondelok) 09:00  budú úplne nedostupné služby privátnej zóny a profilov VO/O. 
  • Webové sídlo úradu spolu s eVestníkom budú nedostupné  od 13. 10. 2023 (piatok) 15:00  do  16. 10. 2023 (pondelok) 09:00

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné odoslať cez IS ZÚ pred jeho vypnutím.

ÚVO si vyhradzuje právo zmeny termínu nasadenia riešenia, nakoľko ide o zložitú operáciu zahŕňajúcu potrebu integrácie všetkých IKT systémov ÚVO.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.