Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

V čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID -19 zamestnanci v sociálnych službách a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak ako iné profesie v prvej línii, mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečujú potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva (seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia bez domova, deti a rodiny v krízovej sociálnej situácií) bez ohľadu na okolnosti, vrátane bezprostredného ohrozenia ochorením COVID – 19.

Mimoriadne náročná každodenná práca týchto zamestnancov v zariadeniach, v rodinách, v teréne s extrémne vysokými nárokmi, ktoré sú na ňu kladené, si zasluhuje tak verejné ocenenie a poďakovanie, ako aj vyjadrenie vďaky formou finančného ohodnotenia. Preto vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa rieši ocenenie týchto zamestnancov prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“.

Dňa 3. 10. 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“). Nariadením sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a zamestnancov subjektov SPODaSK, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie alebo zamestnancov centier pre deti a rodiny zriadených obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadnu odmenu“ (plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 5. 10. 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.