Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Envirofond: na podanie žiadosti je čas do konca októbra

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. októbra 2021 – Environmentálny fond na svojej webovej stránke informuje, že projekty zamerané na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového hospodárstva majú možnosť byť podporené v rámci Špecifikácie činnosti podpory na rok 2022, ktorú Envirofond zverejnil koncom júna na svojom webovom sídle. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti do konca tohto mesiaca, t. j. do 31. októbra 2021.

Finančná podpora formou dotácie z fondu je zameraná na tri oblasti, ktorými sú Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B) a Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C). Žiť v zdravom prostredí, ktorého základ tvorí aj ovzdušie, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Envirofond túto oblasť podporí dotáciami aj napríklad na nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla.

Potreba budovania verejných vodovodov a kanalizácii alebo rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd je nemenej dôležitou oblasťou, na ktorú sa fond v rámci podporovaných činností na budúci rok zameriava. Čoraz viac sa dostáva do popredia aj téma znižovania množstva odpadov na ukladaných skládkach odpadov, preto je nevyhnutne podporiť v rámci Envirofondu aj túto oblasť. Z finančných prostriedkov z fondu je možné napríklad zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

Žiadatelia podávajú žiadosti cez elektronický systém a zároveň majú zákonnú povinnosť doručiť jeden originál žiadosti do poštového priečinku fondu alebo doručiť jeden originál žiadosti osobne na adresu Environmentálneho fondu. V platnosti aj naďalej ostáva možnosť, že záujemcovia o dotáciu môžu podať žiadosti aj prostredníctvom elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Tento variant platí pre orgány verejnej moci.

V prípadoch mimoriadnych závažných environmentálnych situácií a havárií v súvislosti s odstraňovaním následkov havárie v odpadoch a mimoriadnym zhoršením alebo ohrozením kvality vôd, môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu v priebehu celého kalendárneho roka 2022 obdobnými spôsobmi ako pri ostatných podporovaných oblastiach.

Viac informácií TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.