Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Grantová výzva Zrelí na dobu digitálnu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. októbra 2021 – Grantová výzva podporí vzťah seniorov 65+ k digitálnym technológiám. Oprávneným žiadateľom sú aj mestá a obce. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je k 31. decembru 2021.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na podporu digitálnych zručností seniorov 50 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré  napĺňajú  verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov.

O aký grant môžete žiadať?

  • Minimálna výška grantu je 1000 eur, maximálna suma grantu je 5000 eur.
  • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné žiadať  na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom a realizáciou aktivít, sú efektívne, hospodárne a časovo a vecne nadväzujú na realizáciu aktivít projektu.

Grant nie je možné žiadať na rekonštrukčné práce a vybavenie organizácie dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý nesúvisí priamo s realizáciou aktivít projektu. Ďalej grant nie je možné uplatniť na amortizáciu, štipendiá a vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, účasť na školeniach a konferenciách, kúpu alkoholických nápojov a cigariet a na ďalšie položky, ktoré nesúvisia s projektom a jeho aktivitami či nie je možné ich riadne zdokladovanie.

Ako máte postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

  • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021);
  • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
  • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
  • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Zdroj: nadaciapontis.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.