Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Plánovaná výzva DGV03 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2021 - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete (DGV03). Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je 16. august 2021.

Informácia o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete.

Kód výzvy:

DGV03

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:

16. august 2021

Predpokladaný termín uzávierky výzvy:

02. november 2021

Cieľom výzvy DGV02 je zlepšenie kvality služieb poskytovaných existujúcimi bezpečnými ženskými domami a poradenskými centrami, ktoré nespĺňajú Európske štandardy1.

Výzva vyhlásená Správcom programu – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Národným kontaktným bodom)

Projektový grant: 200 000 eur – 500 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 2 000 000 eur

Spolufinancovanie: pre verejný sektor a pre mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10 % výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie a najmenej 15 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty.

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia:

  • právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo sú akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí nespĺňajú požadované štandardy1, za predpokladu, že majú projektového partnera, ktorý spĺňa požadované štandardy.

alebo

  • právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo sú akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí spĺňajú požadované štandardy1.

 

Bližšie informácie TU.

Zdroj: eeagrants.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.