Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Implementácia eurofondov k 30.6.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. júla 2021 - Od  30.06.2021bola alokácia pre programové obdobie 2014 –2020 navýšená o 1. tranžu zdrojov REACT – EU v sume 597,02 mil. EUR. V platných výzvach a vyzvaniach sú k danému termínu finančné prostriedky vo výške 20,02 mld. EUR, čo predstavuje 125,93 %z celkovej alokácie EÚ, kontrahované prostriedky sú v hodnote 13,11 mld. EUR, čo predstavuje 82,25 % z celkovej alokácie EÚ a čerpanie na národnej úrovni je 7,28 mld. EUR, čo predstavuje 45,69 % celkových zdrojov EÚ.

Od  30.06.2021 bola alokácia pre programové obdobie 2014 –2020 navýšená o 1. tranžu zdrojov REACT –EU v sume 597,02 mil. EUR. Navýšené boli alokácie 3 operačných programov (OP):

  • OP Ľudské zdroje: 316,83 mil. EUR,
  • Integrovaný regionálny OP: 194,90 mil. EUR,
  • OP Efektívna verejná správa: 85,29 mil. EUR.

Toto  navýšenie  sa prejavuje výraznejším  percentuálnym poklesom podielu alokovaných zdrojov vo výzvach, podielu kontrahovania a čerpania týchto OP voči ich alokácii, ako aj poklesom za EŠIF celkom.  Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 –2020  (15,94 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 30.06.2021 finančné prostriedky vo výške 20,02 mld. EUR, čo predstavuje 125,93  % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Ku dňu 30.06.2021 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 –2020 kontrahované prostriedky v hodnote 13,11 mld. EUR, čo predstavuje 82,25 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Ku dňu 30.06.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 –2020 čerpanie na národnej úrovni 7,28 mld. EUR, čo predstavuje 45,69 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Bližšie informácie sa dočítate TU 

Zdroj: partnerskadohoda.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.