Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o implementácii EŠIF k 28. februáru 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. apríla 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) je k 28.2.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,34 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 50,09 %.

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU pre SR v rámci 1. tranže je vo výške 597 022 495 EUR a navýšila alokácie OP Ľudské zdroje o 316 832 573 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 194 900 994 EUR a OP Efektívna verejná správa o 85 288 928 EUR.

Od 31.7.2021 sa predĺžilo programové obdobie Programu rozvoja vidieka (PRV) do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu vo výške 740,48 mil. EUR.

Od 3.2.2022 sa v súlade s nariadením EÚ 2021/1017 znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR.

Zdroje EŠIF vo výzvach a vyzvaniach

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (16,68 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 28.2.2022 finančné prostriedky vo výške 22,13 mld. EUR, čo predstavuje 133,21 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Kontrahované zdroje EŠIF

Ku dňu 28.2.2022 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 14,46 mld. EUR, čo predstavuje 88,01 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Čerpanie zdrojov EŠIF

Ku dňu 31.12.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 8,34 mld. EUR, čo predstavuje 50,09 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Prehľad implementácie EŠIF za 2021 a 2022 podľa jednotlivých mesiacov:

Informácia o implementácii EŠIF k 28. februáru 2022

* Od 30.06.2021 evidujeme navýšenie alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 o 1. tranžu zdrojov REACT–EU v sume 597,02 mil. EUR. Navýšené boli alokácie 3 OP.

** Od 31.07.2021 sa predĺžilo programové obdobie PRV do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu vo výške 740,48 mil. EUR.

***Od 03.02.2022 sa znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Prehľad implementácie jednotlivých OP k 27.2.2022 v porovnaní s implementáciou OP k 31.1.2022:

Informácia o implementácii EŠIF k 28. februáru 2022

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Za Certifikačný orgán (MF SR) pre EŠIF (všetky OP okrem PRV t.j. bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka = 14, 38 mld. EUR) sa k 28.02.2022 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 769,67 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28.02.2022 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 1 144,10 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2022 je k 28.02.2022 splnený pre 4 operačné programy: OP Ľudské zdroje, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022, 2023 a 2024 a zostávajúcej sumy potrebnej deklarovať do konca programového obdobia:

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 1,14 mld. EUR.

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 6,617 mld. EUR .

Implementácia EŠIF k 28.2.2022 - Certifikačný orgán MF SR a RO pre PRV

Zdroj: partnerskadohoda.sk / finance.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.