Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

IROP: Výzva na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Výzva je určená pre samosprávne kraje, mesto Košice, organizácie zriadené samosprávnym krajom a iné právnické osoby. Termín prvého hodnotiaceho kola je 6. decembra 2021.

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 53 900 000 EUR

Oprávnený žiadateľ:

a) samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,

b) Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,

c) právnická osoba podľa osobitných predpisov,

d) organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Termíny na predkladanie ŹoNFP:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 6. 12. 2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 7. 2. 2022

Oprávnené aktivity projektu:

B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),

C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),

D.) príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC11-2021-76

Zdroj: mpsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie mist a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie