Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí porušia zákaz vychádzania z dôvodu výkonu práce na pracovisku?

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Vyberáme pre Vás aktuálny príspevok z internetového portálu www.pracovnepravo.sk.

 

Hoci sa pracovnoprávny inštitút home office alebo ako ho pozná a upravuje § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v podobe „domácej práce“ a „telepráce“ stal v kalendárnom roku 2020 v mnohých prípadoch dominantným spôsobom riešenia vzniknutej situácie v dôsledku pandémie, aj po viac ako 10 mesiacoch jeho využívania pretrvávajú právne spory ohľadom jeho uplatnenia v aplikačnej praxi.

Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľom totiž vyvoláva nepochopenie možností a obmedzení zamestnávateľa nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, a možností a obmedzení zamestnávateľa určiť podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca.

Tento nesúlad v pochopení medzi zamestnancami a zamestnávateľom sa tak prejavuje tendenciou zamestnávateľa určiť aj podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca, pričom odôvodnenie sa opiera často o ustanovenie § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ktoré podľa zamestnávateľov zahŕňa aj možnosť určiť podmienky výkonu práce v podobe prípadnej úpravy pracovných a mzdových podmienok zamestnanca počas obdobia výkonu práce z domácnosti zamestnanca.

Obdobne však zamestnanci majú tendenciu takýto výkon práce odmietnuť, ak podľa nich stanovené podmienky výkonu práce z domácnosti nezodpovedajú ich predstavám a požiadavkám.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj a celé znenie článku nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.