Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nariadenie, ktoré má zabrániť, aby zahraničné dotácie narúšali trh

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 02. februára 2024 všeobecné metodické usmernenie k povinnostiam verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárskych subjektov vyplývajúcim z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 zo 14. decembra 2022 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh č. 2 - 2024.

Pre zvýšenie informovanosti o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2022/2560 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh a jeho správnej aplikácii úrad v stručnej podobe poskytuje prehľad o úlohách a povinnostiach hospodárskych subjektov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Úloha hospodárskych subjektov

Nariadenie ukladá hospodárskym subjektom, ktoré sa zúčastňujú postupu verejného obstarávania s hodnotou zákazky/koncesie najmenej 250 miliónov EUR, povinnosť oznámiť všetky zahraničné finančné príspevky vo výške najmenej 4 milióny EUR prijaté z krajín mimo EÚ. Ak je hodnota zákazky/koncesie 250 miliónov EUR alebo viac, ale prijaté zahraničné finančné príspevky nepresahujú 4 milióny EUR na krajinu mimo EÚ, hospodárske subjekty musia predložiť len jednoduché vyhlásenie.

Oznámenie alebo vyhlásenie musí hospodársky subjekt predložiť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi pri predložení ponuky. V prípade viacstupňového verejného obstarávania je potrebné toto oznámenie/vyhlásenie predložiť v rámci žiadosti o účasť a taktiež aj spolu s konečnou ponukou. Ak je verejné obstarávanie rozdelené na časti, oznámenie sa musí vykonať, ak súhrnná hodnota všetkých častí, na ktoré uchádzač predkladá ponuku, je rovná alebo vyššia ako 125 miliónov EUR.

Pozn. Na uľahčenie predkladania a posudzovania oznámení a vyhlásení môžu hospodárske subjekty používať určený elektronický formulár eForm, online nástroj, ktorý pomáha vytvárať podanie v správnom formáte a so správnym obsahom. Nástroj vyžaduje registráciu a používanie overovacej služby EU Login.

Európska komisia ponúka neformálne a dobrovoľné prednotifikačné diskusie s hospodárskymi subjektmi, ktoré potrebujú objasniť, čo majú predložiť, pred odoslaním formálneho oznámenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi.

Európska komisia taktiež vyzýva hospodárske subjekty, aby ju informovali o akomkoľvek podozrení týkajúcom sa neoznámenia zahraničných  dotácií, ktoré boli ich konkurentom poskytnuté.

Pre komunikáciu s Európskou komisiou sa odporúča používať EU Send (webová platforma na výmenu informácií, ktorá zabezpečuje bezpečný prenos dokumentov medzi GR pre hospodársku súťaž a externými zainteresovanými stranami).

Úloha verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ zodpovedný za postup verejného obstarávania sa musí uistiť, že všetci uchádzači spolu so svojou ponukou predložia buď oznámenie alebo vyhlásenie, ak má verejná zákazka/koncesia hodnotu aspoň 250 miliónov eur. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ následne bezodkladne zašle toto oznámenie alebo vyhlásenie Európskej komisii na posúdenie pomocou funkcie EU Send.

Doručením podania sa Európskej komisii začína 20-dňové predbežné preskúmanie. Počas tohto obdobia môžu verejní obstarávatelia/obstarávatelia pristúpiť k vyhodnoteniu ponúk a ďalším potrebným úkonom pre postup verejného obstarávania. Je však dôležité mať na pamäti, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemôže zadať zákazku hospodárskemu subjektu pred skončením predbežného preskúmania.

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia zodpovední za postup zadávania zákazky/koncesie spadajúci do aplikácie nariadenia sa vyzývajú, aby:

  • informovali uchádzačov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch o ich oznamovacej povinnosti (keď je splnená prahová hodnota pre oznamovaciu povinnosť);
  • bezodkladne požiadali hospodárske subjekty zúčastňujúce sa na verejnom obstarávaní o predloženie oznámenia/vyhlásenia, ak s ponukou nebolo doručené žiadne oznámenie alebo vyhlásenie.

Zdroj: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/100-days-public-procurement-notifications-under-foreign-subsidies-regulation-2024-01-19_en

Bližšie informácie o cieľoch a hlavných bodoch nariadenia je možné nájsť na odkaze: https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/foreign-subsidies-regulation.html

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.