Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. augusta 2021 – Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu je presun dvoch konkrétnych kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktoré súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov:

  • prideľovanie identifikačného čísla dielom pôdnych blokov a 
  • vedenie ich evidencie a
  • zároveň zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.

Uvedené činnosti sú neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému (§ 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), prostredníctvom ktorého sa poskytujú priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, ktoré môže poskytovať iba akreditovaná agentúra, ktorá má nad týmito činnosťami plnú kontrolu.

  • Z dôvodu nadchádzajúceho konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre je nevyhnutne potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon uvedených činností.
  • Navrhnutý dátum účinnosti 1. september 2021 je najneskorším termínom, ktorý je nevyhnutný na začatie a riadny priebeh konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre.

Ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému, v čoho dôsledku by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu a agentúra by nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, čím by žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebolo možné poskytovať prostriedky zo zdrojov Európskej únie a v dôsledku toho by sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpel hospodársku škodu vo výške viac ako 500 mil. eur ročne.

Bližšie informácie sa dozviete TU

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.