Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nový podcast k problematike sociálneho verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania  podporuje Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa a jeho realizáciu pevne uchopil Úrad pre verejné obstarávanie.

V téme uplatňovania sociálnych hľadísk  vo verejnom obstarávaní sa úrad v rámci projektu zameral na analýzu sociálnych možností v oblasti sociálneho verejného obstarávania na Slovensku, tvorbu stratégie pre sociálne hľadiská vo verejnom obstarávaní na Slovensku, tvorbu špecifických príručiek, zborníka príkladov dobrej praxe – sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní, a zároveň v rámci tejto témy aj na organizáciu workshopov v spolupráci s OECD. „Z dlhodobého hľadiska je v oblasti implementácie sociálnych hľadísk  do verejného obstarávania cieľom zabezpečiť a vytvoriť nástroje, ktoré budú inšpirovať odbornú verejnosť v oblasti sociálneho cítenia,“ informovala L. Hricová, ktorá v  tomto podcaste zároveň predstavila problematiku sociálneho verejného obstarávania.

Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní má najširšiu oblasť implementácie, a preto primárnym východiskom pre tvorbu stratégie s uplatnením sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní bola analýza sociálnych možností v oblasti verejného obstarávania na Slovensku  a následná identifikácia problémov súvisiacich  s aplikáciou sociálneho hľadiska  vo verejnom obstarávaní, ktorej závery sme predstavili na online platforme úradu - https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie-szvo-635.html.Tá bola východiskovým bodom pre následnú tvorbu stratégie pre sociálne hľadiská vo verejnom obstarávaní na Slovensku.

Základným cieľom stratégie integrujúcej sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní na Slovensku bolo identifikovať čo najoptimálnejšie  možnosti, prístupy a spôsoby  aplikovania sociálneho hľadiska do verejného obstarávania v praxi a následne pripraviť také kognitívne  nástroje, ktoré by aplikáciu sociálneho hľadiska do verejného obstarávania zjednodušili a vysvetlili spôsobom, ktorý bude pre obstarávateľské subjekty akceptovateľný, jasný a zrozumiteľný, a ktorý ich bude v oblasti sociálneho cítenia inšpirovať k ich aplikovaniu do praktickej roviny.

Úrad už vydal prvé číslo časopisu Moderný prístup k verejnému obstarávaniu, ktorý  približuje aktuálne témy v rámci strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení) a bude vydávaný raz ročne. Spomínané prvé číslo časopisu sa venuje úvodu do jednotlivých častí.

A čo pripravujeme do budúcnosti?

Do budúcna je na pláne tvorba špecifických príručiek, ktoré sa budú zameriavať na špecifickú metodiku pre jednotlivé možné oblasti správneho aplikovania sociálnych inštitútov v praxi.

Zo zozbieraných relevantných údajov, skúseností a príkladov dobrej praxe bude vydaný zborník, ktorý bude opisovať zákazky vyhlásené slovenskými i zahraničnými obstarávateľmi, a ktorý si kladie za cieľ slúžiť ako inšpirácia pre ostatných verejných obstarávateľov.

Všetky tieto dokumenty  budú priebežne  zverejňované  na online platforme – webovom sídle úradu.

„V rámci posilnenia efektívnosti edukačného procesu v oblasti sociálnych aspektov v oblasti verejného obstarávania úrad zorganizuje workshopy s medzinárodnou účasťou OECD pre verejných obstarávateľov a odbornú verejnosť. Predpokladáme, že tieto vzdelávacie aktivity významne obohatia proces vzdelávania o aktuálne trendy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Tiež, že poskytne inšpirácie pre slovenských verejných obstarávateľov,“ dodala L. Hricová.

Úrad pre verejné obstarávanie môže tak nielen legislatívne a metodicky, ale predovšetkým na online platforme podporiť verejných obstarávateľov s cieľom bezproblémovej a efektívnej implementácie sociálneho hľadiska do praxe v rámci podpory a rozvoja verejného strategického obstarávania v Slovenskej republike.

 

Celý podcast si môžete vypočuť TU.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.