Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP KŽP: Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. septembra  2022  -  Na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov bude zameraná pripravovaná 77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V najbližšej dobe ju vyhlási Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov sú vyčlenené z Kohézneho fondu.

V rámci predmetnej výzvy bude podpora zameraná na jednu z nasledovných typov oprávnených aktivít:

a) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie,

b) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov,

c) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,

d) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo

e) výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Aktivity projektu umožňujú široký výber spôsobu recyklácie a zhodnocovania odpadov, vrátane energetického zhodnotenia, napríklad v podobe výroby bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo s následnou úpravou na biometán určený do distribúcie, prípadne využívaný ako udržateľné biopalivo v odvetví dopravy.

Projekty realizované prostredníctvom predmetnej výzvy môžu preto prispieť nie len k zlepšeniu nakladania s odpadmi, ale aj k čiastočnému riešeniu energetického deficitu.

Podmienkou výzvy bude súlad predkladaného projektu so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025, pričom realizácia projektu musí viesť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže a ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z oprávnených aktivít predmetnej výzvy. Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia, vrátane subjektov územnej samosprávy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb, považovaní za podnik.

O úplnom znení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s konkrétnym znením podmienok poskytnutia príspevku vás budeme informovať.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miesta a obcí Slovenka


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.