Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Operačný program Kvalita životného prostredia: zverejnili 78. výzvu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že bola zverejnená 78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC131-2022-78.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu predstavuje 800 000 EUR zo zdrojov EÚ. Výzva má charakter otvorenej výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) kedykoľvek počas trvania výzvy, pričom schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Informácia o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom jej uzavretia.

Výzva je zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín. Oprávnení žiadatelia, ako aj ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Viac informácií je možné získať TU.

Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spracovane podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.