Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Potreba dodržiavania zmluvných podmienok, vrátane uplatňovania zmluvných pokút

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dáva odbornej verejnosti do pozornosti rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR (NSS ČR) sp. zn. 8 Afs 159/2021-33 zo dňa 30. 03. 2023.

NSS ČR sa v tomto rozsudku zaoberal tým, či neuplatnenie zmluvných pokút môže predstavovať podstatnú zmenu zmluvy podľa § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (obdoba § 18 zákona o verejnom obstarávaní), pričom dospel k záveru, že zmenu zmluvy môže predstavovať aj faktické konanie (resp. nekonanie), ktoré je v rozpore s pôvodnou zmluvou.

NSS ČR v rozsudku konštatoval, cit.: „Při posuzování, zda došlo ke změně závazku, je tedy nutné srovnat stav, který plynul ze zadávacích podmínek, a který mohli potenciální dodavatelé na základě těchto podmínek oprávněně očekávat, se skutečným průběhem zakázky.“

Z rozsudku vyplýva, že pokiaľ verejný obstarávateľ určí v súťažných podkladoch lehotu realizácie diela, ktorú zabezpečí zmluvnou pokutou, potenciálni dodávatelia pred predložením svojej ponuky zvažujú, či budú schopní dielo zrealizovať v určenej lehote, o. i. aj s ohľadom na zmluvnú pokutu. Počítajú totiž s tým, že v prípade, ak sa dostanú do omeškania, bude od nich verejný obstarávateľ (bez zbytočného odkladu) požadovať úhradu, príp. iné vyrovnanie zmluvnej pokuty. Dodávatelia, ktorí nie sú schopní dielo zrealizovať v určenej lehote, sa preto buď o zákazku vôbec neuchádzajú alebo riziko omeškania spojené s uplatnením nároku na zmluvnú pokutu zohľadnia vo svojej ponuke.

Pokiaľ následne verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača nepožaduje úhradu zmluvnej pokuty, koná podstatne odlišne, než vyplývalo zo súťažných podkladov. Aj pokiaľ sa ju následne rozhodne uplatniť, ale koná tak s veľkým časovým odstupom, znamená to, že úspešný uchádzač musí uhradiť zmluvnú pokutu podstatne neskôr, než vyplývalo zo súťažných podkladov. S ohľadom na časovú hodnotu peňazí (predovšetkým náklady obetovaných príležitostí a infláciu) výrazné oneskorenie uplatnenia zmluvnej pokuty môže samo osebe zvýhodniť úspešného uchádzača. Iný potenciálny dodávateľ sa totiž mohol rozhodnúť nezúčastniť sa postupu zadávania zákazky z dôvodu, že v prípade omeškania by nebol s ohľadom na svoj cash flow schopný zaplatiť zmluvnú pokutu v čase, keď na ňu vznikne nárok, ale možno až neskôr.

NSS ČR tiež v rozsudku dodal, cit.: „(...) výše uvedené nelze zobecnit tak, že by jakékoliv okamžité neuplatnění práva zadavatele představovalo vždy podstatnou změnu závazku (...) Důvodem přiměřeného zdržení může být například to, že zadavatel nároky zatím vyhodnocuje, že jsou nároky nejisté či sporné, že k nim zadavatel shromažďuje důkazy, že zadavatel vede s dodavatelem jednání o úhradě či jiném vypořádání těchto nároků a tak podobně.“

Predmetný rozsudok NSS ČR dávame do pozornosti aj preto, že obdobným prípadom sa už zaoberal aj úrad v konaní č. 10946-6000/2021-OD/7, ktoré bolo preskúmané Radou úradu v odvolacom konaní č. 5909-9000/2022, a v ktorom úrad konštatoval, že kontrolovaný porušil zákon o verejnom obstarávaní, a to zmenou uzavretej kúpnej zmluvy, ktorá nastala pri plnení predmetu zákazky a spočívala v upustení od aplikácie zmluvných ustanovení o zmluvných pokutách v prípade omeškania dodania predmetu plnenia, a zároveň predstavovala zmenu pôvodne dohodnutej lehoty plnenia predmetu zákazky, pričom v danom prípade išlo o podstatnú zmenu kúpnej zmluvy, ktorou došlo k zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala.

Úrad dlhodobo uvádza, že zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky definuje verejný obstarávateľ, a to s ohľadom na svoje potreby, pričom je oprávnený určiť zmluvné podmienky vo svoj prospech, a že stanovením prísnych (ale nediskriminačných) zmluvných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní (napr. výkladové stanovisko úradu č. 3/2016).

Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, na základe ktorých sa potenciálni uchádzači rozhodujú o svojej účasti vo verejnom obstarávaní. Zmluvné podmienky (vrátane napr. zmluvných pokút) je preto potrebné aj fakticky uplatňovať v procese realizácie predmetu zákazky. Opačný postup môže byť kvalifikovaný ako podstatná zmena zmluvy v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Citovaný rozsudok NSS ČR, ako bol zverejnený na webovom sídle www.nssoud.cz, nájdete v súbore Citovaný rozsudok NSS ČR (pdf, 177 kB).

Rozhodnutie úradu č. 10946-6000/2021-OD/7 a rozhodnutie Rady úradu č. 5909-9000/2022 sú zverejnené v Prehľade rozhodnutí Rady úradu.

Výkladové stanovisko úradu č. 3/2016 je zverejnené v Prehľade výkladových stanovísk úradu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.