Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rozhodnutie predsedu úradu k taxatívnosti § 34 ods. 1 ZVO

Kategória: Aktuality

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 14138-P/2022 zo dňa 23. 06. 2023 vo veci zákazky na predmet „I/18 Prešov – Lipníky“. 

Predmetom posúdenia bola požiadavka verejného obstarávateľa na predloženie vyhlásenia osôb zodpovedných za realizáciu danej zákazky, že budú zhotoviteľovi k dispozícii počas celej lehoty výstavby, ktorá bola stanovená v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V tomto rozhodnutí predseda úradu konštatoval, že daná požiadavka nebola stanovená nad rámec taxatívneho znenia predmetného zákonného ustanovenia a nebola stanovená ani v rozpore s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov. Z rozhodnutia vyplýva, že § 34 ods. 1 ZVO síce má taxatívny charakter, avšak túto jeho taxatívnosť nemožno vykladať výlučne gramaticky v tom zmysle, že všetko, čo v ňom nie je výslovne uvedené, je neprípustné, ale je potrebné posúdiť aj obsah danej požiadavky a jej praktické dôsledky (tzn. či mohla hospodárskym subjektom skomplikovať preukázanie splnenia podmienok účasti, a tým ich odradiť od účasti vo verejnom obstarávaní). V rozhodnutí je tiež poukázané na rozdiel, kedy je požiadavka na predloženie dokladu za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovená nad rámec taxatívneho znenia § 34 ods. 1 ZVO.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.