Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Spojenie vecne nesúvisiacich predmetov zákazky v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 02. 04. 2024 vydal rozhodnutie č. 6826-9000/2024, vo veci verejného obstarávania na predmet „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“, ktoré bolo vyhlásené verejným obstarávateľom MH Invest, s.r.o. Verejný obstarávateľ v predmetnom prípade spojil do jedného verejného obstarávania navzájom funkčne a vecne oddeliteľné predmety zákazky, a to stavebné práce a technické služby na systéme C4, bez možnosti predloženia ponuky na jednotlivé časti.

Predseda úradu považoval za nesporné, že technické služby spojené s integráciou do systému C4 vyžadujú odlišné technické a kvalifikačné predpoklady na ich realizáciu, ako samotné stavebné práce na cestnej infraštruktúre, a preto nie je zrejmé, z akého dôvodu verejný obstarávateľ spojil vecne nesúvisiace predmety zákazky a prečo neumožnil predkladať záujemcom ponuky samostatne na jednotlivé časti predmetu zákazky.

V predmetnom prípade došlo v dôsledku spojenia navzájom nesúvisiacich predmetov zákazky k diskriminácii hospodárskych subjektov a k obmedzeniu hospodárskej súťaže, keďže záujem o účasť v predmetnom verejnom obstarávaní mohlo prejaviť menej potenciálnych záujemcov, než v prípade rozdelenia zákazky na viaceré časti, t. j. uvedené konanie účastníka konania mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Predseda úradu dospel k záveru, že neexistuje objektívny dôvod, pre ktorý by sa predmetná zákazka nemala rozdeliť na časti, a teda ani dôvod, pre ktorý by sa daná zákazka mala zadávať ako celok.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.