Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 2 k 62. výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo  usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (62. výzva) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Cieľom usmernenia č. 2 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. aktualizácia hodnôt value for money  z dôvodu aktualizácie rozpočtov, ako reakcie na problematiku nárastu cien stavebných prác/ tovarov/ služieb na trhu;

2. aplikovanie vybraných zmien výzvy z usmernenia č. 1 k 62. výzve, ktoré sa vzťahovali len na ŽoNFP predložené od 6 hodnotiaceho kola aj na ŽoNFP predložené v rámci 5 hodnotiaceho kola, keďže v rámci 5 hodnotiaceho kola neboli vydané žiadne rozhodnutia (s výnimkou rozhodnutí o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d)) a je nevyhnutné týmto usmernením reagovať na nárast cien stavebných prác/ tovarov/ služieb na trhu aj v rámci predložených ŽoNFP v 5 hodnotiacom kole. Na všetky ŽoNFP predložené v rámci 5. hodnotiaceho kola sa budú vzťahovať nasledovné zmeny z usmernenia č. 1:

  • aplikovanie skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, a to z dôvodu riešenia situácie spojenej s nárastom cien stavebných prác.;
  • zrušenie limitu 200 tis. EUR na 1 vodozádržné opatrenie;
  • úprava podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu a vypustenie povinnej predkladanej dokumentácie na preukazovania jej splnenia

 

1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9;

3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);

4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty ním dotknuté nájdete TU.

Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miesta a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.