Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie k Výzve na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.6.2021 Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni.

Cieľom Usmernenia č. 1 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Usmernením č. 1 SO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014  Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza  k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia, t. j. od 15.6.2021.

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 1. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v Usmernení č. 1. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Bližšie informácie TU.

Zdroj: op-kzp.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.