Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO otvára odbornú diskusiu k zásadnej novele ZVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a z Národného integrovaného reformného plánu „Moderné a úspešné Slovensko“ pripravil návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je premietnuť do legislatívneho textu tézy programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky zamerané na zefektívnenie pravidiel verejného obstarávania a posilnenie nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľom návrhu zákona je taktiež opätovné predloženie a prerokovanie legislatívnych zmien, ktoré boli súčasťou zákona, ktorý dňa 17. októbra 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky a ktorý po vetovaní prezidentkou SR nebol Národnou radou Slovenskej republiky opätovne schválený, ako i predloženie a prerokovanie podnetov a skúseností z aplikačnej praxe.

Významným cieľom navrhovanej úpravy je taktiež reakcia na sociálno-ekonomickú situáciu spôsobenú pandémiou covid – 19, ktorá vyvolala v globálnom meradle ekonomickú recesiu. Ambíciou návrhu zákona je preto zásadnejším spôsobom zjednodušiť procedúru verejného nákupu.

Návrh zákona reflektujúc uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 433 zo 4. septembra 2019 upravuje inštitút odborných garantov na verejné obstarávanie, ako jednu z foriem zvyšovania profesionalizácie a odbornosti osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti návrh zákona vymedzuje legislatívny a inštitucionálny rámec konceptu odborných garantov na verejné obstarávanie v rámci ktorého reglementuje predovšetkým povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborných garantov, podmienky výkonu činnosti odborného garanta a taktiež podmienky vyvodzovania zodpovednosti voči odbornému garantovi.

V súvislosti s vyššie uvedeným úrad predkladá legislatívne znenie návrhu zákona a zároveň informuje, že je jeho ambíciou po prerokovaní návrhu zákona s podpredsedom vlády pre legislatívu iniciovať štandardný legislatívny proces.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Úradu verejného obstarávania.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.