Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Verejné pripomienkovanie produktov projektu IS eForms

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predmetom projektu IS eForms je vnútroštátna implementácia štandardných formulárov pre procesy verejného obstarávania stanovených Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 (ďalej aj ako „vykonávacie nariadenie“).

Toto vykonávacie nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Na základe tohto vykonávacieho nariadenia verejný obstarávateľ, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie, ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre verejné obstarávanie pristupuje k zabezpečeniu implementácie štandardných formulárov stanovených vykonávacím nariadením používaných na uverejňovanie oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986, dostupné na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780

Dátum implementácie - od 14.11.2022 (nepovinná implementácia) do 25.10.2023 (najneskorší možný termín nasadenia do produkcie). Toto vykonávacie nariadenie je právne záväzné pre členské štáty EÚ.

Implementácia bude realizovaná samostatným informačným systémom, ktorý bude poskytovať všetky potrebné funkcionality elektronických formulárov a oznámení pre použitie v procese VO, vrátane ich spracovania a nutnej integrácie na tretie strany ana interné aplikácie ÚVO. Implementácia systému musí byť v súlade s Európskymi štandardmi v oblasti formulárov pre verejné obstarávanie: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/eforms ako aj štandardmi pre elektronické formuláre vo verejnej správe  podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.

Pripomienky je možné zasielať do 14.10.2021 prostredníctvom nižšie pripojeného pripomienkového formulára na adresu eforms@uvo.gov.sk

Všetky podklady k projektu IS eForms sú dostupné v Meta IS na linke Projekt: Informačný systém eForms (gov.sk) alebo nižšie.

Súbory na stiahnutie:

eForms – pripomienkový formulár (xlsx, 10 kB)   
eForms – projektové produkty  (zip, 9 MB)

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.