Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k deleniu zákaziek

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k problematike delenia zákaziek, ktoré obsahuje viaceré príklady zadávania určitých typov zákaziek s odporúčaním, ako postupovať pri určení predpokladanej hodnoty zákazky.

Otázky spojené s nedovolením delením zákaziek patria medzi najčastejšie chyby vo verejnom obstarávaní a najčastejšie otázky kladené účastníkmi školení. Zákon o verejnom obstarávaní v ustanovení § 6 ods. 16 určuje iba základné pravidlo, podľa ktorého nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky, ak by výsledkom tohto postupu bolo zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity určené zákonom, a teda použitie menej prísnejšieho postupu zadávania zákazky. Výklad tohto ustanovenia je predmetom metodickej a rozhodovacej praxe úradu, pričom na základe dopytu účastníkov procesu verejného obstarávania úrad pristúpil k vydaniu všeobecného metodického usmernenia obsahujúce konkrétne príklady. Návrh všeobecného metodického usmernenia bol diskutovaný aj so zástupcami verejných obstarávateľov a obstarávateľov a rovnako na medziodborovej porade a konzíliu v rámci Úradu pre verejné obstarávanie. Veríme, že vydanie tohto všeobecného metodického usmernenia dokáže pomôcť verejným obstarávateľom pri voľbe správneho postupu, pričom sme si vedomí skutočností, že nedokáže pokryť všetky typy zákaziek, ktoré budú vyhlasované. Aj z toho dôvodu nie je pre budúcnosť vylúčená jeho aktualizácia a doplnenie o ďalšie relevantné príklady.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.