Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva v Programe pre mládež 2014-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. júla 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021, v rámci Programu mládežníckej politiky. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobia  v štruktúrach  zastupujúcich  záujmy  mládeže,  resp.  uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na  celoštátnej  úrovni a spadajú do definície „národnej rady mládeže“. Termín na predloženie žiadosti je do 10. augusta 2021.

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

Vymedzenie výzvy

Výzva je súčasťou zabezpečovania dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorej všeobecné ciele sú:

a) zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,

b) posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,

c) prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020;

d) prispievať k napĺňaniu stratégie Rady Európy pre mládež do roku 2030,

e) prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-2027,

f) prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 30. októbra 2020 o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí,

g) prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy:

AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže,

h) prispievať k napĺňaniu Odporúčania CM/Rec(2017)4 Výboru ministrov členským štátom o práci s mládežou z 31. mája 2017.

Špecifické ciele výzvy

V rámci koordinácie národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou zabezpečiť plnenie vybraných cieľov v rámci celkového projektu v roku 2021 v súlade s harmonogramom implementácie Európskeho dialógu s mládežou na európskej úrovni pre daný rok:

 • koordinácia národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou,
 • organizácia a zabezpečenie zberu názorov mladých ľudí prostredníctvom rozličných metód kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy (napr. fokusové skupiny, dotazník),
 • organizácia konzultačných podujatí a stretnutí s mladými ľuďmi a ďalšími kľúčovými hráčmi v oblasti mládeže,
 • výber a príprava delegátov na Európske konferencie s mládežou,
 • propagácia a diseminácia výsledkov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň:

 • preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na celoštátnej úrovni a spadajú do definície „národnej rady mládeže“ v zmysle prílohy 1 Uznesenia Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 (2018/C 456/01)2
 • nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

Spôsob a termín doručenia žiadosti

 • Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 10.08.2021 do 14:30 hod.
 • Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 10.08.2021 na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4.
 • Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v deň uzávierky do 15:00 hod.
 • Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.
 • Žiadosť musí byť zviazaná (v hrebeňovej väzbe) a odovzdaná v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu PRIORITY/D/EUDM/2021“. Na obale zásielky musí byť uvedený aj názov a úplná adresa žiadateľa.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021: PRIORITY/D/EUDM/2021

Zdroj: minedu.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.