Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júla 2021 - Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek. 

Napriek tomu, že sa oproti minulosti podiel zeleného obstarávania zvýšil, tak stále je nutné vykonať zmeny k ešte lepším výsledkom.

Do online dotazníkového prieskumu sa zapojilo 827 subjektov (19 %), pričom 413 (49,9 %) realizovalo zelené verejné obstarávanie. Zo získaných údajov vyplynulo, že úroveň zrealizovaných zelených zákaziek pre 12 vybraných skupín produktov bola na úrovni 31,58 %. Stanovený 50-percentný cieľ sa teda v roku 2020 nepodarilo dosiahnuť. Tento výsledok je však omnoho priaznivejší v porovnaní s údajom z predchádzajúceho monitorovacieho obdobia za rok 2019, kedy bola dosiahnutá úroveň iba 3,6 %.

Z prioritných produktových skupín boli najlepšie výsledky dosiahnuté v rámci produktovej skupiny „kopírovací a grafický papier“, kde orgány štátnej správy a im podriadené organizácie obstarali 68,1 % zákaziek zeleným spôsobom.

Ministerstvo v dokumente preto odporúča viaceré návrhy na zlepšenie. Odporúča napríklad zintenzívnenie vzdelávania verejných obstarávateľov, presadiť zmenu dobrovoľného prístupu k uplatňovaniu zeleného verejného obstarávania na povinnosť, alebo znížiť administratívne zaťaženie.

Pripomíname, že ministerstvo v súčasnosti v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie realizuje za účasti všetkých relevantných zástupcov verejných obstarávateľov na úrovni štátu a samosprávy, obstarávateľov, ako aj tej časti odborníkov, ktorí praktickú realizáciu verejných obstarávaní vykonávajú, odborné konzultácie, ktorých cieľom je priniesť legislatívnu zmenu spočívajúcu v širšej právnej povinnosti povinného uplatňovania zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike.

Zelené verejné obstarávanie je proces, ktorým sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou. Pre štát zohráva zelené verejné obstarávanie významnú úlohu z pohľadu efektívneho vynakladania verejných financií, dosahovania cieľov v oblasti mitigácie a adaptácie na zmenu klímy, odpadového hospodárstva, ochrany životného prostredia ako i v oblasti zdravia obyvateľstva.

Zdroj: minzp.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.