Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zjednodušenie podmienok výzvy na obnovu budov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2023 - Ministerstvo dopravy SR zjednodušilo podmienky výzvy na obnovu budov.

Ministerstvo dopravy SR navýšilo maximálnu výšku príspevku na jednu žiadosť z 5 miliónov eur bez DPH na 10 miliónov eur bez DPH.

Medzi hlavné úpravy výzvy patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. V rámci príloh žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne stanoveného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba 4 hlavné oblasti podpory.

Najdôležitejšia oblasť A, ktorá obsahuje energetické aktivity priamo prispievajúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, oblasť B - iné aktivity, ktoré súvisia napr. s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení, oblasť C – projektová dokumentácia a oblasť D – rezerva.

Zvyšuje sa percento podielu aktivít, ktoré síce priamo nevplývajú na úsporu energie, ale musia sa realizovať pre zlý stavebno-technický stav budov. Kým doteraz mohli tvoriť 10 % z celkových nákladov na obnovu, po novom je to až 40 %.

Zrušili sa taktiež jednotkové limity v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt stanovený limit podpory na 1 m² celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy Základ (historická budova postavená pred rokom 1980) je to 1 400 eur bez DPH a pre typ budovy Pamiatka (pamiatkové a ostatné historické budovy) je limit na 1 m² 1 900 eur bez DPH.  

K zmenám vo výzve vydala kladné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú už zverejnené TU.

Do dnešného dňa eviduje ministerstvo dopravy 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

Zdroj: Ministerstvo dopravy SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.